Oegstgeester Courant

19 februari 2020

Oegstgeester Courant 19 februari 2020


Joop Verdonk erelid Oranjevereniging

Joop Verdonk achter het nieuwe bestuur. Na zijn aftreden als voorzitter hielp hij nog een jaar mee. | Foto Wil v Elk Foto: Wil van Elk

onderscheiding n Joop Verdonk was bijna zestien jaar voorzitter van de Oranjevereniging Oegstgeest toen hij een jaar geleden de voorzittershamer overgaf aan Linda van der Zon-­Bronsgeest. Hij werd tijdens de ledenvergadering op dinsdagavond 11 februari – in buurthuis De Kratong in Buitenlust – verrast met het erelidmaatschap (Tijdens het voorstel aan de leden moest hij even de zaal verlaten). Tevens kreeg hij van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) de bronzen legpenning uitgereikt.

Door Wil van Elk

Aangenaam verrast liet Joop ­Verdonk, hij was vijftien jaar bestuurslid, de complimenten over zich heen komen en het daarbij overhandigde erelidmaatschap. Na de woorden van de voorzitter kreeg hij ook nog eens mooie woorden van de bond. "Ik ben er een beetje beduusd van", zei Verdonk. Hij wees op het de mooie samenstelling van het bestuur. "Slechts vier leden die aftraden in die vijftien jaar." Hij noemde enkele hoogtepunten uit die periode. Hij prees de inzet van de nieuwe voorzitter en overige bestuursleden. Joop Verdonk heeft het afgelopen jaar meegelopen met de nieuwe voorzitter Linda van der Zon-Bronsgeest.

Tijdens het doornemen van de vergaderstukken bleken vooral de pacht voor de kermis en vergunningen een heikel punt te zijn. "De pacht wordt nu geïnd door de gemeente. De vereniging geeft alle kinderen in Oegstgeest een poffertjesmunt waarvoor ze een kinderportie poffertjes kunnen halen bij de poffertjeskraam. Ook de bewoners van verzorgingshuizen krijgen een muntje, vrijwilligers en verzorgers van Van Wijckerslooth zorgden ervoor dat ze er naartoe konden gaan. De vrijwilligersbijeenkomst in de poffertjeskraam gaat ook met gesloten beurzen. Ook hier wil de gemeente verandering in aanbrengen. Door het nieuwe evenementenbeleid wordt het steeds lastiger om iets te organiseren. In oktober moeten we al een plan hebben ingediend bij de gemeente. Bij de presentatie zijn brandweer, politie en milieudiensten aanwezig, en een stuk of zeven vrijwilligers. We moeten aan allerlei zaken voldoen. Het animo om iets te organiseren holt achteruit."

Lees verder op pagina 5

Boom verwijderd

112 n De brandweer van Oegstgeest heeft aan de Rhijngeesterstraatweg op 16 februari een door storm Dennis scheefgewaaide boom verwijderd. De boom dreigde in zijn geheel om te vallen en zo huizen te beschadigen. De meer dan twintig meter lange boom werd met behulp van de ladderwagen gekapt.

Gebiedsvisie De Geesten bij Endegeest

Dirk Megchelse ontvangt
erepenning

Timon bouwt zonneauto met Solar Team

KORFBAL n Fiks wint ruim van Rohda

Oegstgeester Dirk Megchelse krijgt Erepenning MLD

Dirk Megchelse geeft MLD-vlag over. Foto Traditiekamer MLD

MLD-vlag n Oegstgeestenaar Dirk Megchelse was 5 februari het middelpunt op een bijeenkomst in de traditiekamer van de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) op het Marine Vliekgkamp de Kooy (MVKK).

Door Wil van Elk

Dirk overhandigde de MLD-vlag aan Commandeur BD Anne van Dijk die hem op zijn beurt doorgaf aan zijn opvolger, de oud-Marpatter Rob Varkevisser. Daarmee droeg Dirk ook zijn functie over als coördinator-aanspreekpunt voor MLD-veteranen.

Dirk Megchelse toont met gepaste trots de Erepenning van de MLD. Foto Traditiekamer MLD.

Erepenning

Adjudant Henri Zuiderduin, chef der équipage van de MLD, gaf Dirk de Erepenning van de MLD voor zijn langdurige inspanningen om de presentie te verzekeren van MLD-veteranen en oudgedienden bij diverse ceremonies.

Trots voor de groep veteranen uit

Op de bijhorende Oorkonde, MLD herinneringsmunt No. 6, staat de tekst van de penning, de wapenspreuk van de MLD: 'Zowel in de lucht als op zee ben ik meester'.

Dirk liep menigmaal trots voor de groep uit van soms wel twintig veteranen met het vaandel van de MLD tijdens het defilé in Den Haag op Veteranendag. Als bestuurslid van de 320 vereniging, 320 squadron was een onderdeel van de Marine Luchtvaart Dienst, richtte hij op eigen titel het platform Veteranen Marineluchtvaartdienst (MLD-MiLu) op in 2002. Het platform telt ongeveer zestig leden.

D-Day

Dirk heeft contacten over de hele wereld, zoals met nabestaanden, mede daardoor kreeg hij in 2014 een aantal D-Day veteranen van de MLD naar de herdenking in Normandië. Rob Varkevisser neemt alle taken van hem over. "Uiteraard steun ik hem waar nodig", zei Dirk.

Tentoonstelling

"Ik sta nog één keer met mijn mobiele tentoonstelling van MLD-algemeen op de Veteranendag van de Koninklijke Luchtmacht op Vliegbasis Eindhoven. Geen idee wie dat van mij overneemt", besloot Dirk Megchelse.

D66 zet scholen in het zonnetje

Op 14 februari - Valentijnsdag - bracht D66 Oegstgeest een werkbezoek aan de Daltonschool en het Teylingen College Duinzigt. Op de foto raadslid Lydie Vellema op de Daltonschool.

onderwijs n Op 14 februari - Valentijnsdag - zette D66 Oegstgeest weer alle scholen in Oegstgeest in het zonnetje. Raadslid Lydie Vellema en afdelingsvoorzitter Carina Bos gingen bij alle scholen langs om ze persoonlijk te bedanken voor hun inzet voor goed onderwijs.

"Drie jaar geleden zijn we hier mee begonnen omdat we iets wilden doen voor de leerkrachten, medewerkers en directie van de scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Zij zetten zich iedere dag met heel veel passie in om onze (klein) kinderen te onderwijzen en daar zijn we trots op", aldus Carina Bos. Dit jaar werd er ook een werkbezoek gebracht aan twee scholen: de Daltonschool en het Teylingen College Duinzigt. Het leverde mooie gesprekken op waar veel onderwerpen ter sprake kwamen zoals onderwijshuisvesting, het lerarentekort en het onderwijsklimaat.

Ton Dijkstra presenteert tweede boek Terugval

Belofte n Ton Dijkstra maakt met de uitgave van 'Terugval – Getekend voor het leven', zijn belofte waar die hij deed bij de presentatie van zijn vorige boek 'Loofgang'. Nog geen jaar later ligt het vervolg op de schappen.

Antoinette van Elsen-van Overbeeke organiseerde ook deze keer een Meet & Greet met de schrijver op donderdag 20 februari in Café de Gouwe.

Ton Dijkstra presenteert ook zijn tweede boek in Café de Gouwe. Op zijn bekende humoristische wijze overhandigt hij 'Terugval' feestelijk aan wethouder Matthijs Huizing, en kan het daarna ter plaatse worden gekocht door de zorg van de Rijnlandse Boekhandel die aanwezig is bij de presentatie.

Kopers die het boek laten signeren krijgen daarbij een drankje aangeboden.

Als samenvatting van het verhaal geeft Dijkstra op: "Was het een raadsel, eerder een mysterie dat Douwe Engelsma in zijn ban hield? Samen met de rechercheur Falk Padric, zijn petekind, ging hij op onderzoek uit. Hun inspanningen bracht hen bij de familie en de terloops opgedoken personen in de moordzaak Fleur Herne. Een ding hadden die personen gemeen, door de verschrikkingen uit het verleden waren ze voor het leven getekend". ISBN 978-94-6389-903-1, €20,50.

Koffiespeeltuin over Peuterdans

ontmoeting n Woensdag 26 februari is er weer Koffiespeeltuin in Oegstgeest. Rondjes draaien, springen, zwaaien en rennen op verschillende soorten muziek. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen ritme en muzikaliteit, worden ze lenig en ontdekken ze emoties.

Er is koffie en thee voor de ouders en verzorgers. De deur is open om 09.30 uur en de activiteit start om 10.00 uur in de jeugdhoek van de bibliotheek.

Tijdens de maandelijkse Koffiespeeltuin in de Bibliotheek in Oegstgeest kunnen (aanstaande) ouders (maar ook opa's/oma's en de oppas) tussen 09.30 uur en 11.00 uur terecht om boekjes te lezen, te spelen en andere ouders te ontmoeten. Laat je informeren over van alles rondom opvoeden en opgroeien.

Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest, Lange Voort 2T • 26 februari • 9.30 - 11.00 uur • Gratis

Subsidie BIZ Kempenaer

zakelijk n Het college heeft de subsidie BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) voor het jaar 2020 verleend aan de BIZ Vereniging de KempenaeR.

Deze subsidie stelt de vereniging, waar alle winkeliers lid van zijn, in de gelegenheid om diverse activiteiten in het winkelgebied te organiseren zoals de 5 mei Fair, Halloween en Fashion Event.

Gebiedsvisie De Geesten

Drie voorzitters, Jan Hein la Riviere, Linda van der Zon-Bronsgeest en Joop Verdonk. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

VOO: 'Sloop Julianaschool en Poortgebouw niet'

politiek n Op woensdagavond 12 februari werd er in de raadszaal van het gemeentehuis gesproken over de gebiedsvisie voor 'De Geesten': de gebieden Endegeest, Overgeest en Rhijngeest tezamen. Net als bij de informatieavond op 18 december, zat de zaal ook nu weer vol met zo'n vijftig belangstellenden, omwonenden en belanghebbenden, die zich zorgen maken over en een visie hebben op het groene, historische karakter van het gebied.

Door Willemien Timmers

In de onlangs verschenen gebiedsvisie wordt duidelijk welke invulling er gegeven kan worden aan het gebied, en welke functies daarbij passen. Aan de hand hiervan zal op termijn een ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld. Het is de bedoeling dat deze in juni ter inzage zal liggen.
Maar zover is het nog niet. Gebruikers en eigenaren zitten midden in een intensief proces om een gezamenlijke visie vast te stellen.

Het college schrijft in de memo bij de gebiedsvisie: 'De Geesten hebben niet alleen een hoge historische waarde, maar ook de landschappelijke en natuurwetenschappelijke betekenis zijn van groot belang. Uitgangspunten voor het gebied zijn het beschermd dorpsgezicht, de status van de drie rijksmonumenten (in het bijzonder van het kasteel), de ligging in de Landgoederenzone en de ligging van delen van het gebied in Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze vier kaders onderschrijven de noodzaak om zorgvuldig met het gebied om te gaan.'

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte, namen de verschillende politieke partijen het woord om hun visie te geven over het gebied, en konden ook inwoners vragen stellen aan wethouder Peter Glasbeek. Het was duidelijk dat het onderwerp leeft in Oegstgeest, en dat er veel vragen zijn.
Alle aanwezigen hadden de memo van het college over De Geesten nauwkeurig bekeken.

Bouwen

Op het landgoed van Kasteel Endegeest mogen in de komende jaren redelijk wat extra gebouwen verschijnen, als vervanging van de gesloopte paviljoens, die ooit op het ruime grasveld voor het kasteel stonden. In de Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten is vastgesteld dat maximaal 12 procent van het totale gebied bebouwd mag worden. In dit kader wil de gemeente graag twee gebouwen slopen, om zo elders meer vierkante meters te creëren voor nieuwbouw. "Overwogen wordt om op termijn de bebouwing van de Julianaschool, het Poortgebouw en naastgelegen parkeerterrein te verwijderen", staat in de memo te lezen. De sloop van deze beide gebouwen zou ook moeten zorgen voor de realisatie van een aaneengesloten NNN-structuur met eenduidig natuurbeheer en het herstel van natuurlijke waarden. Door dit deel van het terrein te vergroenen, zou de rust in het gebied groter worden, en zal de verbinding tussen Rhijngeest en Endegeest versterkt worden. Deze groene zone wordt nog sterker gemaakt als het plan van de gemeente doorgang vindt om niet meer te bouwen op de zogenaamde 'Blauwe Tram-locatie', al heeft Rivierduinen voor deze locatie inmiddels wel een bouwaanvraag ingediend. Belangrijk dus dat er op tijd een nieuw bestemmingsplan voor het gebied op tafel ligt.

Vooral in het zuidwesten van het terrein mag volgens de kaartjes gebouwd worden. Daar staan overigens al een aantal (nieuwe) gebouwen van Rivierduinen. In dit stuk staat ook de nieuwbouw van de Prof. Dr. Leo Kannerschool gepland.
Andere ingetekende nieuwbouw is te zien naast de A44, achter de Dirk van Swietenlaan. Ook staan er oranje vlakken getekend tussen kasteel Endegeest en dagbestedings-kwekerij De Groene Cirkel, en op een gedeelte van het grasveld grenzend aan de Endegeesterstraatweg.
Dat gaf vorige week woensdag veel vragen. Zo maakte men zich zorgen of de plannen betekenen dat er een stuk bos moet wijken voor bebouwing. Wethouder Peter Glasbeek kon veel van deze vragen niet beantwoorden. "We zijn nog in gesprek met Oudendal en de gemeente Leiden. Ik kan over deze bebouwingsplannen dus geen mededelingen doen, want we zijn nog niet tot conclusies gekomen."


Sloop

De voorgestelde sloop van het Poortgebouw en de Julianaschool valt niet bij iedereen in goede aarde. De Julianaschool is de school waar Jan Wolkers heen ging, en die hij regelmatig in zijn boeken beschreef. "De sloop zou toch jammer zijn, nu we samen met Dorpsmarketing Oegstgeest ons dorp op de kaart zetten als schrijvers- en Wolkersdorp", noemde een raadslid." Van dit argument was Glasbeek niet erg onder de indruk. "Ik hoop dat er meer in Oegstgeest is dan Wolkers!"
Rianne Meester sprak namens de Vereniging Oud-Oegstgeest (VOO) en liet geen onduidelijkheid bestaan: zij wil beide gebouwen behouden. Dit vanwege de historie van de bouwwerken, en omdat ze liever minder bebouwing in de omgeving van het kasteel zien.

Knip

Een ander punt van discussie is de voorgestelde 'knip' in de Endegeesterstraatweg, om te voorkomen dat er met de toegenomen bebouwing ook meer verkeer door het natuurgebied zal rijden. "Het moet geen voortdurend uitdagende racebaan worden", sprak wethouder Glasbeek. "We moeten de bewegingen beperken tot bewoners, alarmverkeer en openbaar vervoer." Toehoorders lieten weten angst te hebben dat het dan omrijdende verkeer op andere plaatsen voor overlast zal zorgen. De wethouder liet echter weten dat uit onderzoeken niet blijkt dat er in omliggende wijken extra sluipverkeer ontstaat.

Joop Verdonk erelid Oranjevereniging

Vervolg van de voorpagina

We moeten uiteraard aan veiligheid voldoen, maar de knusheid voor het regelen van allerlei zaken is zoek." Jan Turk van Buurtvereniging Buitenlust, waar de vergadering te gast was, vertelde dat dit jaar Buitenlust stopt met de Koningsdagactiviteiten wegens te weinig belangstelling van de bewoners van de wijk.

Er wordt voor het komende Oranjefeest gezocht naar een vervangende activiteit voor het tonknuppelen waarvoor het afgelopen feest nauwelijks belangstelling meer was. Wordt wellicht iets met knutselen. "Het ontbijt voor gedecoreerden in de afgelopen tien jaar is een groot succes en de afvallenden willen blijven komen. Er komen dus steeds meer gasten. Door de Oranjevereniging opgenomen organisatie van de Kindervrijmarkt op 5 mei is een succes en is nu echt een feest voor en door de kinderen. De zeshonderd beschikbare plakken à vijf euro waren bijna allemaal bezet." De penningmeester sprak het ongenoegen uit van de vereniging voor de belasting door de gemeente voor de kosten.

Penningmeester Frank de Buck en Ron Kroon van de ledenadministratie van de KBOV vonden het leerzaam dat ze de ledenvergadering bij mochten wonen. Ze herkenden de problemen met vergunningen waar blijkbaar veel Oranjeverenigingen mee te maken hebben. De vereniging heeft voor een afscheid na minimaal twaalfenhalf jaar, een bronzen legpenning met draagspeld en oorkonde beschikbaar. De voor ­Verdonk aangevraagde penning kwamen zij persoonlijk afleveren.

Gerrina van Schagen, werkzaam in het onderwijs en helpt al zo'n acht jaar mee bij de kinderspelen, en Leo de Vogel, hij is Leidenaar en woont in Zoeterwoude-Rijndijk, stelden zich voor als de opvolgers voor de aftredende bestuursleden Jan Willem Anholts en Joop Verdonk. Het bestuur zegt vooral blij te zijn met de inzet van vrijwilligers. Bas Koster en Frans van Rijn doen ook volgend jaar weer de kascontrole. Door bezorgingsproblemen huis-aan-huis en de nee-nee-stickers is het een probleem om de programmaboekjes bij de inwoners van Oegstgeest te krijgen. Ze worden dit jaar aan de leden toegezonden en het is de bedoeling dat ze komen te liggen bij de distributiepunten van de Oegstgeester Courant. Er zijn ruim twaalfhonderd adressen die lid zijn. Dit betekent meer dan vierduizend leden.

Na afloop van de vergadering vertelde gastspreker Chris de Waard van Sleutelstad.nl over 'zijn' omroep. "We starten op 2 maart met televisie. Op 20 maart is de officiële opening van onze nieuwe studio en op 21 maart een open dag." Sleutelstad is ook regelmatig in Oegstgeest actief.

De vereniging gaat via social media vrijwilligers oproepen voor invulling van specifieke taken. Vorig jaar boden statushouders aan te willen helpen. Leerlingen van scholen zijn moeilijk te krijgen omdat die van de school uit zelf kanalen hebben voor maatschappelijke stage.

Dirk Megchelse sprak zijn ongenoegen uit over het samenvoegen van alle herdenkingen op 4 mei. Het plan is om op 4 mei bloemen te leggen bij de oorlogsgraven bij de Groene Kerk, een herdenkingsdienst in de Regenboogkerk en daarna de activiteiten in het Bos van Wijckerslooth. Eerder tijdens de vergadering ga hij ook tips voor op de juiste manier hijsen van de vlag tijdens de aubade bij het gemeentehuis. "De herdenking op 11 november past niet bij die van 4 mei en wordt gewoon voortgezet. Ook de plechtigheid bij het Halifax monument in Haaswijk blijft bestaan."

Oud-oud voorzitter Jan Hein la ­Riviere sprak namens iedereen zijn waardering uit voor de inzet van de vertrekkende Jan-Willem Anholts en Joop Verdonk. Het bestuur van de Oranjevereniging Oegstgeest bestaat nu uit Secretaris Aart-Teun Veldhuyzen, voorzitter Linda van der Zon-Bronsgeest, penningmeester Luuk van der Zon, en de leden Leo den Hollander, Leo de Vogel en Gerrina van Schagen.

Timon uit Oegstgeest bouwt nieuwe zonneauto met Vattenfall Solar Team

Timon Rowntree uit Oegstgeest maakt dit jaar onderdeel uit van het zonneraceteam van de TU Delft. | Foto Hans-Peter Foto: Hans-Peter

techniek n Timon Rowntree uit Oegstgeest maakt dit jaar onderdeel uit van het Vattenfall Solar Team, het zonneraceteam van de TU Delft.

Dit jaar gaat het team voor het eerst in haar bestaan naar Amerika. Daar hopen de studenten zich te revancheren voor de dramatisch verlopen race in Australië van afgelopen jaar, toen de auto in het zicht van de finish afbrandde. Het team bouwt nu aan de veiligste zonneauto ooit. "Het is de uitgelezen kans om ons te bewijzen na de brand", vertelt Timon, hij studeert lucht- en ruimtevaarttechniek en is technisch manager van het team.

Het nieuwe team staat voor een bijzondere opgave. Vanwege de brand moeten de studenten in recordtijd een nieuwe auto bouwen, waarmee het team uit de as wil herrijzen. De zonneauto zal dit jaar daarom de naam Nuna Phoenix dragen.
De uitdaging om er dit jaar weer bovenop te komen is groot vertelt Timon: "Het was verschrikkelijk te zien hoe NunaX in vlammen opging in Australië. Er was bijna niets meer over van de auto, heel bizar. Het kwam hard aan, maar we keken ook al snel vooruit. We moesten door. De race in Australië wordt eens in de twee jaar gehouden, en dus moesten we een keuze maken welke race we in dit tussenjaar wilden rijden. We hebben gekozen voor een race in Amerika. Voor het eerst, dus het is echt een sprong in het diepe. Een nieuwe race op voor ons onbekend terrein, met een nieuwe auto!"

De regels waar de zonneauto's in Amerika aan moeten voldoen zijn streng, in het bijzonder op het gebied van veiligheid. Zo zal de zonneauto uitgerust worden met een metalen rolkooi. Ook moet er gebruik gemaakt worden van een active battery protection system. Dit systeem zorgt ervoor dat de batterij automatisch afslaat wanneer er afwijkende waarden worden gemeten.
Zelf heeft het team na de brand in Australië nog eens kritisch naar de veiligheidsprocedures gekeken. Timon: "Afgelopen jaar zijn we met ons neus op de feiten gedrukt en we beseffen ons allemaal dat het heel anders had kunnen aflopen."

Het team doet in juli voor de eerste keer mee aan de American Solar Challenge. De zonnerace volgt de historische Oregon trail en loopt van Independence, Missouri tot Boise, Idaho. De route voert daarmee ook door de Rocky Mountains, een flinke verandering ten opzichte van de vlakke races in Australië. Het is de eerste keer dat het team te maken krijgt met bergen en bochtige wegen. Om op dit terrein uit de voeten te kunnen heeft de zonneauto een motor met meer vermogen nodig. Daarnaast krijgt het team ook te maken met tegenstand van grote Amerikaanse universiteiten zoals MIT en Georgia Tech. Timon: "Dit zijn topuniverstieiten waar we nog niet eerder tegen hebben geraced. Dat gaat een mooie strijd worden."

Het nieuwe team presenteerde zich vorige week online met een video die de rijke geschiedenis van het team laat zien. De zonneauto's van het team verleggen al twintig jaar de grenzen van de techniek.

Foto: Willemien Timmers

Oegstgeest

in

vogelvlucht

Haalt Oegstgeest in 2020 de deadline voor de jaarstukken wel?

Deadline betekent het uiterste tijdstip waarop een bepaalde handeling moet zijn verricht. Gelukkig wordt de oorspronkelijke, letterlijke betekenis niet meer toegepast. Dan zou de gemeente Oegstgeest bij gebrek aan mensen nog minder kritieke data halen. Want inwoners ervaren dat de gemeente niet steeds vragen op tijd beantwoordt, vergunningen binnen de termijn afgeeft en klachten tijdig afhandelt. Vorig jaar overschreed de gemeente een bijzondere tijdslimiet: de datum voor het indienen van de jaarstukken 2018.

'Geen ramp', denkt u, 'er zijn belangrijker onderwerpen voor de inwoners'. Dat is waar, maar de gemeente geeft geen goed voorbeeld, lijdt imagoschade en loopt het risico op ongewenste gevolgen door de wet niet na te leven. De uitspraak van de wethouder financiën over de vervelende verhouding met de accountant maakte het er niet beter op. Uit een artikel in het Leidsch Dagblad van 23 januari 2020 blijkt dat deze geschiedenis zich kan herhalen. Het niet halen van deze deadline kan leiden tot verzwaard financieel toezicht. Dan heeft de gemeente voor elke nieuwe uitgave toestemming van de provincie nodig. Daarbij speelt een rol dat de provincie al kritisch kijkt naar Oegstgeest met grote investeringen en stijgende schulden. De deadline kan nog worden gehaald, maar er is aan de jaarrekening 2019 nog veel werk voor de gemeente.

Deadlines haal je met een omgekeerde planning

Hoe het precies is gegaan, is niet duidelijk. Want over dit onderwerp is geen openbare informatie beschikbaar. Van de bespreking op 21 januari van de management letter van de accountant in de commissie Audit van de gemeenteraad is geen audioverslag of een verslag op papier. Een goed proces voor het halen van de deadline begint met een omgekeerde planning. Uitgaande van de uiterste datum plaats je de verschillende acties terug in de tijd. Je houdt daarbij speling voor onverwachte tegenvallers. Acties van derden zoals Servicepunt71 plan je samen in goed overleg. Dit doe je ook met de accountant: welke stukken van de gemeente heeft de accountant wanneer nodig om de deadline te halen? En welke kwaliteit dienen deze stukken te hebben? Daarbij heb je geregeld tussentijds overleg. En de gemeente en de accountant informeren elkaar direct over bijzondere ontwikkelingen met invloed op de planning. Dit proces vergt extra aandacht bij een nieuwe accountant zoals Oegstgeest die met ingang van het jaar 2019 heeft benoemd. Uit het genoemde artikel kun je opmaken, dat het proces niet is gelopen zoals hier beschreven. Duidelijk is wel dat de raad en het college – zeker na de misser van vorig jaar - beter samen moeten werken met de nieuwe accountant om de deadline van 15 juli 2020 te halen.
Simon Vogel

In memoriam Sam Star

Foto: Wil van Elk

herinneren n Erevoorzitter IJsclub Oegstgeest Sam Star is donderdag 13 februari op 90-jarige leeftijd onverwachts overleden.

Sam Star was een onvermoeibare voorvechter voor IJsclub Oegstgeest. Hij heeft een lange periode zijn stempel gedrukt op de voortgang van de ijsclub. In 1964 werd hij bestuurslid en bekleedde tussen 1973 en 2000 de functie van voorzitter. Voor de vereniging én de inwoners van Oegstgeest ging hij tot het uiterste voor veilige en plezierige schaatspret in het eigen dorp. De baan van IJsclub Oegstgeest was zijn lust en zijn leven. De schaatsvereniging was zijn passie. Hij was praktisch ingesteld als het ging om aanleg van voorzieningen in en rondom het ijsclubgebouw. Samen met bestuurder Leen de Kluijver onderhield hij de Ezelwei in de zomer en zorgde hij dat de ijsbaan in de beste conditie was voor de winter. De schaatsen kwamen niet jaarlijks uit het vet. Ook in een periode van zeven jaar waarin niet kon worden geschaatst hield hij de ijsclub draaiende. Vorig jaar, tijdens de feestelijke receptie van het 125-jarig bestaan van de ijsclub deed Sam een greep uit de anekdotes en verhalen van de club. IJsclub Oegstgeest is onuitspreekbaar veel dank verschuldigd aan Sam Star.

"Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Ans, de kinderen en de kleinkinderen. Namens het bestuur, oud-bestuurders, leden en oud-leden wensen wij het gezin van Sam sterkte met het verlies."

Kunstexpositie bij 'Broedplaats' Haarlemmerstraatweg

kunst n Op zaterdag 22 februari, van 11.00 tot 16.00 uur, is er in de Broedplaats in Oegstgeest een expositie over het thema 'Rood'. Deze expositie toont kunstwerken van Wim Kuin en Douwe Kinkel. Kom langs en ontmoet de kunstenaars.

De studenten van de Kunstacademie Haarlem Leiden startten in januari een 'broedplaats'; een open atelier op de zaterdag. Een aantal van hen werken daar en zij laten ook hun werk zien.

De Broedplaats is te vinden aan de Haarlemmerstraatweg 8a in Oegstgeest. (Naast het Groene Kerkje, op de plek waar vroeger Van Nieuwland Tuinen gevestigd was.) Zij zal tot eind mei op elke zaterdag geopend zijn. Elke maand worden er nieuwe kunstwerken van studenten geëxposeerd.

Christelijke trekjes

Oegstgeest heeft een logo. De gemeente probeert de herkenbaarheid van de gemeentelijke organisatie daarmee op een eigentijdse manier te vergroten. Maar het is niet meer dan een door een communicatiebureau ontworpen logo. Oegstgeest heeft ook een wapen. Dat wapen is, meer dan 200 jaar geleden, door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Oegstgeest toegekend. Dat is het echte werk.

Twee keer heeft deze raad een beschrijving van het wapen gegeven. De geldende beschrijving luidt: 'In goud een ankerkruis van keel. Het schild gedekt met een vijfbladerige kroon'. Centraal staat dus een rood (want keel is rood) ankerkruis op een gouden achtergrond. Maar wat is een ankerkruis? Dat is in de heraldiek een kruis waarvan de armen aan de uiteinden zijn gespleten (gevorkt). De uiteinden zijn naar buiten toe omgekruld en lijken daardoor op ankers. Zutphen, Asten en Sittard hebben ook een ankerkruis in hun gemeentewapen.
Als je nu voor het gemeentehuis staat en naar de top boven de ingang kijkt, dan zie je het wapen.
Over de herkomst doen verschillende verhalen de ronde. Zo gaat het verhaal dat het wapen van Oegstgeest simpelweg is afgeleid van het familiewapen van de familie Heerman die de ambachtsheerlijkheid Oegstgeest indertijd in bezit had.
Er zijn meer verhalen. Sommige deskundigen zeggen dat een ankerkruis altijd is afgeleid van het kruis van de martelaar sint Joris (u weet wel, die van die draak). Anderen wijzen naar de kruisridders, en weer anderen menen dat het ankerkruis vooral verbonden is aan de derde bisschop van Rome, Clemens de Eerste. Volgens verschillende schrijvers is deze Clemens dezelfde als de Clemens die door Paulus in zijn brief aan de Filippenzen 4:3 wordt genoemd.
Clemens was een van de eerste pausen, maar werd verbannen naar de Krim, waar hij, volgens de overlevering, zware arbeid in de mijnen moest verrichten. Omdat hij daar veel mensen tot geloof bracht is hij door tegenstanders verdronken in zee. En om te voorkomen dat zijn lijk later zou aanspoelen bonden zij een anker om zijn nek. Dat ankerkruis is een symbool geworden voor de christelijke hoop.

Arjan de Kok

Baas of slaaf?

verslaving n Iedereen die geconfronteerd is met, aangeraakt is door, geïnteresseerd is in verslavingsproblematiek, is welkom op de bijeenkomst 'Baas of Slaaf' op 9 maart waar, na de inleidingen, de vragen en discussie kunnen starten.

Op een bijeenkomst van de gemeente Oegstgeest is het thema Verslaving behandeld. "Omdat deskundigen van de verslavingszorg dit onderwerp met zoveel gedrevenheid, zelfs met optimisme, bespraken, heb ik hun gevraagd ditzelfde te doen voor de Raad van Kerken Oegstgeest", vertelt Jenneke van der Wal, vertegenwoordiger van de Protestantse Gemeente Oegstgeest in de Raad van Kerken. "Een positieve reactie en wat voorbereidend werk hebben geleid tot een avond op maandag 9 maart."

Verslaving is een 'ziekte' van lichaam of geest waardoor je afhankelijk bent van een of meer middelen van stoffen of gedrag. Wie kent niet een van de behoeften aan alcohol, drugs, roken, eten, porno, shoppen of gamen? Als die verslavingen worden of zijn geworden, kan dat ontaarden in een levensgroot probleem. Kan dat behandeld worden, kan de knop omgezet worden, kan het tij gekeerd worden?
Het is heel zwaar om af te kicken, maar niet onmogelijk, blijkt uit ervaring. De 'slaaf' die bevrijd wordt en 'baas' wordt over zichzelf, voelt zich herboren, herschapen. "Ook in de Bijbel lees je daarover; die begint met een loflied op de schepping en mondt uit in een loflied op de herschepping. Dat kan steun bieden, bovendien is er ook praktische hulp", vertelt Jenneke. "Je staat er dus goddank niet alleen voor."
Over preventie en aanpak van verslavingsproblematiek willen drie mensen hun kennis en kunde komen delen:
- een preventiedeskundige (Brijder, specialist verslavingszorg);
- een verslavingsdeskundige (GGD Hollands Midden);
- een ambulant behandelaar (Stichting De Brug).
Maandag 9 maart, Dorpscentrum (Kleine Zaal), Lijtweg 9, Oegstgeest. 20.00 – 22.00 uur.

Brief van pianiste Dinara Klinton aan Beethoven (2)

muziek n De internationaal gevierde Russische pianiste Dinara Klinton (29) treedt in De Paulus op, zondag om 16.00 uur.

Zij vertolkt hier onder meer een sonate van Beethoven. Op verzoek van het magazine De Nieuwe Muze schreef zij een Brief aan Beethoven, 250 jaar geleden in Bonn aan de Rijn geboren. Wenneke Savenije, hoofdredacteur van dit magazine, vertaalde dit epistel uit het Engels. Het staat in tweeën ook in deze krant, het eerste deel vorige week.


"Beste Meester,
Wat me opvalt in uw muziek is hetzelfde dat me verwondert in de beeldhouwkunst van Michelangelo. U nam een idee, een afbeelding, een symbool, dat in slechts een paar woorden kon worden gekarakteriseerd, ogenschijnlijk onbeduidend genoeg om op te gaan in de vergetelheid van het universum. U heeft ermee gewerkt, net als met een gigantisch stuk marmer, rechte lijnen afgesneden, de robuuste kwaliteit van het materiaal voor ons achterlatend en toch iets met een andere dimensie gecreëerd.
Uw muziek is een volkslied voor de God, gericht tot ver boven onze oren. En nu proberen we hoogstaander te worden om het zachtjes aan te kunnen raken. Mensen praten over uw rebellerende geest, die nooit rustte, nooit toeliet om op te geven. Ik heb persoonlijk het gevoel dat u, hoe hard u misschien ook tegen iemand bent geweest, een groot hart had en echt wist hoe je moest liefhebben. Dit is een kwaliteit die veel mensen tegenwoordig missen. Ze noemen hun conventionele wens om bij iemand te zijn liefde. Maar uw liefde was onvoorwaardelijk, het bestond eerder 'ondanks' dan 'vanwege'. Dit is wat ik hoor in uw Largo Appassionato van Sonate opus 2 nr. 2. U als twintiger wist iets waar niemand anders aan het einde van zijn leven achter zal zijn gekomen, omdat u ermee bent geboren.
Dit jaar vieren we uw jubileum, en net als elk jaar worden uw composities gespeeld in alle uithoeken van deze planeet, maar met een heel speciaal, persoonlijk gevoel. Ik weet zeker dat u het niet leuk zou hebben gevonden hoe ik uw muziek speel, maar ik hoop dat u me nog steeds vergeeft dat ik er zoveel van hou.


Met mijn eeuwige dankbaarheid,
Dinara Klinton"


Kaarten bij de Rijnlandse Boekhandel in Oegstgeest en bij Plato in Leiden. Online via muziekkamer-oegstgeest.org

Radius filmmiddag

film n Op 28 februari is er weer een filmmiddag in Dorpscentrum Oegstgeest om 14.30 uur.

Het is 1983. Een zeer zonnige zomer in Italië. Elio, een vroegrijpe 17-jarige jongen, brengt zijn vakantie door in de villa van zijn ouders. Hij vult zijn dagen met het spelen van klassieke muziek, lezen en flirten met zijn vriendin. Op een dag arriveert Oliver, een zeer charmante Amerikaanse student.
Als stagiair komt hij Elio's vader helpen, (een eminente hoogleraar). De twee jonge mannen ontdekken deze zomer de onstuimige pracht van een ontwakend verlangen, dat hun leven voorgoed zal veranderen. Maar ook deze zomer loopt onvermijdelijk ten einde. Tijdens een treinreis duikt het spook van de vergankelijkheid op. Relaties blijken even vluchtig als het bestaan, maar liefde blijft onverwoestbaar.
Kosten: € 5,-. De titel is op te vragen bij Radius tel.: 707 42 00 of Dorpscentrum tel.: 887 66 56.

Metselen voor kinderen in de voorjaarsvakantie

creatief n Op woensdag 26 februari kunnen kinderen vanaf zes jaar een huisje, toren of kasteeltje komen bouwen van suikerklontjes en 'metsel'.

De workshop is van 14.00-16.00 uur en is in Het KunstKasteel: dat ligt áchter het Huis Ampijoloe aan de Rhijngeesterstraatweg 191. Info en opgeven 06-23521164.

Door de Groene Geesten

'In het bos bloeit de ribes. Een slap kleurtje weliswaar, maar toch mooi.' | Foto Evelien Voogd

landgoed n Wat moet er gebeuren met landgoed Endegeest en de buitenplaats Rhijngeest, nu Stichting '45 op termijn zal verhuizen uit Oegstgeest en zorgorganisatie Rivierduinen Kasteel Endegeest niet meer bewoont? De Oegstgeester Courant biedt omwonenden, historici, natuurliefhebbers, projectontwikkelaars een podium voor hun visies zonder daarin partij te kiezen. Vandaag een bijdrage van de Oegstgeester tuinarchitect Evelien Voogd, schrijfster van het boek 'Een kleine buitenwereld'. Ze woont in de zogenoemde 'boerderij' midden in het bos van Rhijngeest. Ze houdt een tuinlogboek bij, waarin zij haar waarnemingen in dit bijzonder Oegstgeester natuurgebied vastlegt.

"Endegeest en Rhijngeest en Overgeest vormen samen een bijzonder natuurgebied en vanwege hun groene en rustieke karakter was meer dan honderd jaar een belangrijk centrum voor geestelijke gezondheidszorg.
Gelukkig is het gebied opengesteld voor het publiek. Veel Oegstgeestenaren doen hier groene inspiratie op. Ik leg mijn waarnemingen vast in mijn tuinlogboeken waarin ik natuurlijk vooral over mijn tuin schrijf, maar buiten is ook heel wat te beleven. Daarom hier een greep uit mijn aantekeningen van 2019.


Zondag 13 januari 2019

In het weiland langs de A44 zie ik een slanke, spierwitte reiger, geen lepelaar, want spitse snavel, dus beslist een zilverreiger - voetje voor voetje door de slootje stappen. Tot het haar te diep wordt, zwemmen doet ze niet, voetje voor voetje stapt ze achteruit. Twee waterhoentjes zwemmen plagerig om de witte dame heen. Maar een beeldschone spierspikspakelwitte dame houdt haar vleugels droog. Ooit een reiger zien zwemmen?
De hazelaar bloeit al weken en hangt zwanger te zweven boven de brede sloot in het bos. Wordt het nu al lente?
Er is een nieuwe ingang bij Het Witte Huis; daar kan je het Endegeesterbos in en dwars door het bos met de grote bomen, de eiken en beuken met de uilen, achter bij het bloemenstalletje uitkomen.. De overhangende takken van de berk (tristis), de lange nat gedruppelde slierten hangen als glinsterende kerstgordijnen te schitteren in de lage zon. Vanaf het bloemenstalletje terug over het opgeknapte Endegeesterlaantje en langs de mooie statige huizen aan het Wilhelminapark over het pleintje terug naar huis.


Maandag 21 januari 2019

Het vriest. Gisteren de rode maan gemist, maar nu zie ik vooral zon. Vanaf de Rhijngeesterstraatweg heb je ter hoogte van de Julianaschool een fraai zicht op het kasteel. Op het grasveld voor het kasteel zag ik vorig jaar een groene specht schaterlachend opvliegen. Vandaag een buizerd, groot, zwaar, bruin. Hij flapt met brede vleugels op over het grote gras en gaat op een lage tak van een oude eik zitten.


Vrijdag 15 februari 2019

In het weiland langs de A44 vliegt de witte reiger weer op. Het is volgens vriend vogelkenner Lex de grote zilverreiger, die hier hopelijk zijn eigen territorium heeft gevonden.
Vandaag een kijkje genomen op Endegeest. Op de binnenplaats van het kasteel droomt Descartes op zijn sokkel, onwetend over wat hem te wachten staat. De nieuwe eigenaar van het kasteel en het landgoed, Oudendal heeft allerlei plannen met dit gebied. Hoe lang zal dit landgoed nog zo blijven? Op het bord bij de ingang van het Rhijngeesterbos staat dat de weilanden langs de A44 ook van het Zuid-Hollands Landschap zijn. Projectontwikkelaars zullen de grote zilverreiger dus niet verjagen. Ik kies het pad langs de brede sloot in het bos. De zon schijnt. Het water is rimpelloos en in de spiegeling schitteren de vier zwanen van het zwanenbruggetje; erboven glanzen de zwanen op de brugleuning ook nog eens viermaal in de zon. Zo zie ik acht zwanen.

Donderdag 7 maart 2019

Overal in het bos zijn nu de bosanemonen aan de beurt. De zon was gisteren nog niet sterk genoeg om de knoppen te openen en daarom waren het alleen nog witte bolletjes. Maar vandaag zijn ze vol en open. In het bos bloeit de ribes. Een slap kleurtje weliswaar, maar toch mooi.


Vrijdag 21 juni 2019

Alles is groen, groen, groen vandaag. Het vers gemaaide grasveld van de Vanderveldetjes, geurt heerlijk. In het prieeltje staat een wit bekalkte trapleer. De schilder zelf - wit tegen wit - ontwaar ik pas later. In het Rhijngeestbos triomferen de brandnetels, als fiere soldaten in het veld. Zal wel nooit een slagveld worden. Daar heeft het Zuid-Hollands Landschap geen tijd voor. Maar vlinders varen er wel bij. Zij leggen hun eitjes op de stelen en hun rupsen genieten van hun harig blad, waar geen vogel komt. Die kijkt wel uit.
Verderop zie ik opeens een aalscholver op het boomstameilandje! Die heb ik hier nog nooit gezien. Hij staat met gespreide vleugels en gestrekte snavel fier te zijn. Groot, in z'n eentje! De plas is leeg, maar dan komen, heel voorzichtig, één voor één, de vaste bewoners, de eenden tevoorschijn. Nieuwsgierig richting aalscholver. En aandacht trekken: luid snaterend vliegen ze elkaar achterna en maken stoere slaloms rond de vogel, die roerloos en statig het gedoe langs zijn nog steeds wijd open en inmiddels droge vleugels af laat glijden. Tenslotte laat hij zijn vleugels zakken, verzet een pootjes en gaat weer rustig zitten. Onverstoorbaar.


Maandag 24 juni 2019

Veel vlinders vandaag. Ik heb ze de hele week al veel bezig gezien in de lucht. Hier in de tuin is de Clethra zeer geliefd, en natuurlijk de vlinderstruiken. Ik heb ze even 'aangevinkt' in mijn schrift: de Atalanta, de dagpauwoog, de kleine vos, het kleine zandoogje (1x), het landkaartje (1x), de gehakkelde aurelia, de witjes, de geeltjes en de blauwtjes. De drie laatsten dartelen hier op zonnige momenten in cirkels en spiralen rond.


Vrijdag 22 november 2019

Het laatste jaar rijden er opvallend veel auto's af en aan vanaf de smalle toegangspoort bij het gemeentehuis richting het gebied dat nu Overgeest heet. Wandelaars met honden en poepzakjes of lunchbroodjes moeten uitwijken. Steeds meer nieuwsgierigen verkennen dit gebied. Wie zijn ze? Architecten, knarren of natuurliefhebbers? Op het grote hoefijzergebouw met zijn natuurvriendelijke daken heeft het gras tussen de vetplantjes een stevige ondergrond gevonden en tiert hier welig. Het geluid van de A44 dendert over het plein met de waterpartijen. Bouw de boel niet vol maar met gevoel voor de natuur en de historie. Ik zie het helemaal voor mij. Maar mij wordt niets gevraagd. De omwonenden zijn buitenspel gezet.
In ons prachtige gemeentehuis werden vroeger patiënten met geestesstoornissen behandeld. Daarna is het jarenlang gebruikt voor andere opvang. Snoodaards hebben het willen afbreken, want na 1900 gebouwd is het dus nog geen monument, dat was de toen heersende gedachte. Goddank waren er toen zeer oplettenden, die dat té krankzinnig vonden. Nu is het gebouw elk jaar open op Monumentendag.
Zo zie je maar: 'Wees wel en Doe niet weg, maar Respecteer.' Deze slogan zou moeten gelden voor het hele gebied hier rondom mijn huis: Endegeest, Rhijngeest en Overgeest."

Evelien Voogd

Parkinson Café

ontmoeting n Donderdag 20 februari is een ieder van harte welkom voor de bijeenkomst van het Parkinson Café in de grote zaal van het Dorpscentrum aan de Lijtweg. Op het programma staan een aantal oefeningen van Dr. Beat door Koos van Touw, en daarna een lezing over mondhygiëne bij Parkinson door Marjolein van Stiphout en Tom Turk.

Marjolein is in 2005 afgestudeerd als tandarts aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2012 heeft zij de differentiatie-opleiding tot tandarts-gehandicaptenzorg afgerond. Marjolein is werkzaam bij Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond en bij tandartsenpraktijk Phoa-Kleinrijk, beide in Rotterdam. Tevens is zij bestuurslid van de Stichting Mondzorg & Parkinson.
Tom Turk is tandarts gehandicaptenzorg in ruste. Hij is tandarts en mede-eigenaar geweest bij tandheelkundig Centrum Woubrugge tot 2015. Hij is tandarts voor één dag in de week bij Ipse de Bruggen, daarvoor Craeyenburch van 1991 – 2017 in Nootdorp. Hij was van 1990 tot 2006 voorzitter van de VBTGG (Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten).

Parkinson Café • 20 februari • inloop vanaf 13.30 uur (start 14.00 uur) tot ongeveer 16.00 uur • Grote zaal Dorpscentrum


Vrijwilligers

Zoals bezoekers van ons café inmiddels wel weten, wordt de vriendelijke sfeer in belangrijke mate bepaald door de gastvrijheid van de vrijwilligers. De oorspronkelijke groep van vrijwilligers, die al vanaf de oprichting van het café meedraaide, is na jaren trouwe dienst het laatste jaar drastisch geslonken. "Wij komen daarom heel graag in contact met mensen op wie wij geregeld een beroep kunnen doen. Het gaat om een inzet van circa 2,5 uur op donderdagmiddagen, één keer per maand (elke derde donderdag)."
Postadres: D. L. de Jong, Warmonderweg 26, 2341 KW Oegstgeest

Cursus voor jonge stellen

samen n Een relatie in stand houden gaat niet vanzelf. Daarom organiseert Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. sinds 2014 de 'Bouwen aan je relatie' cursus voor jonge stellen die kort bij elkaar zijn en hun relatie serieus nemen.

De cursus bestaat uit vijf gezellige avondjes uit. Na een diner voor twee en inleidende filmpjes over een relatieonderwerp gaan de jonge stellen met z'n tweeën opdrachten doen en doorspreken. Informatie en aanmelding via www.VoorElkaarLeiden.nl.

D.E. punten

geven n Voor de achtste keer leverden huishoudens in heel Nederland hun gespaarde D.E waardepunten in, om te verzilveren tegen koffie voor de voedselbanken. Dit jaar is opnieuw het record gebroken. Vanuit alle hoeken van Nederland hebben Lionsclubs en voedselbanken maar liefst ruim 65 miljoen D.E waardepunten ingezameld. Douwe Egberts voegde traditiegetrouw 20 procent toe aan het totaal. Resultaat: 134.000 pakken D.E Aroma Rood.

StringWood Festival

muziek n De in Oegstgeest geboren en getogen violiste Eva de Vries organiseert samen met de Stichting Kattekse CultUren en andere musici uit haar ensemble genaamd het StringWood Ensemble, het StringWood Festival van 27 tot 29 februari in de Open Hof Kerk in Katwijk aan den Rijn.

Dit mini-festival heeft veel te bieden heeft aan zowel klassieke muziekfanaten als ongeoefende luisteraars. In een ontspannen sfeer worden de bezoekers meegevoerd door prachtige muziek en maken zij kennis met thematisch opgezette concerten. Het StringWood Ensemble heeft als doelstelling met dit festival het lokale publiek op een andere manier in aanraking te brengen met klassiek muziek, en bestaat uit jonge, getalenteerde musici afgestudeerd aan de meest prestigieuze conservatoria van Europa.
Kaarten, vanaf €5,-, zijn te bestellen op www.ohckatwijk.nl of aan de deur.

De Openhof Kerk, Rijnstraat 18, 2223 EE Katwijk • Donderdag 27 februari 19.00 uur, vrijdag 28 februari 16.00 uur kinderconcert, zaterdag 29 februari 10.30 uur en 19.00 uur.

Herdenking Jodenvervolging

herdenken n Op zondag 19 april is er weer - opdat wij nooit vergeten - de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden. De herdenking vindt plaats in de Marekerk, Lange Mare 48 te Leiden, aanvang 19.30 uur.

De herdenking is voor iedereen: jong en oud, jood en niet-jood, gelovig en niet-gelovig. Tijdens de herdenking zal rabbijn Clary Rooda een familiegeschiedenis vertellen. Haar moeder is tijdens oorlog in de onderduik geboren in Leiden, in een huis van het Leids artsenverzet aan de Oude Singel.

Muzikale medewerking is er van chazaniet Anna de Voogt (zang), Elly de Herder (viool) en Frank de Herder (piano/orgel).

Een belangrijke rol is weggelegd voor jongeren, die via de scholen van Leiden en omgeving bij de herdenking zullen worden betrokken. Zij zullen namen noemen van Leidse joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen om het leven zijn gebracht. Ook jongeren uit de verschillende (wijk)gemeenten en parochies worden uitgenodigd om aan dit gedachtenismoment deel te nemen. Jongeren die actief bij de Herdenking betrokken willen worden kunnen zich daarvoor aanmelden bij beraadleiden@gmail.com.

SPARK zoekt werkzoekende volleyballers

sport n Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) platform SPARK, zoekt werkzoekenden voor haar volleybaltoernooi op woensdag 4 maart. Tussen 15.00 en 17.30 uur gaan werkgevers en werkzoekenden met elkaar volleyballen in sporthal De Bloemerd in Leiderdorp, met als doel om een match te maken. Mensen die een baan zoeken in de schoonmaak of zorg, kunnen zich melden via info@sparkmvo.nl.

FC Oegstgeest tegen koploper onderuit

Marijn Polet speelde, als verdedigende middenvelder, een goede wedstrijd. | Foto lichtenbeldfoto.nl Foto: Paul Lichtenbeld

voetbal n Ook afgelopen zaterdag lukte het FC Oegstgeest niet om in de wedstrijd tegen TAVV punten te pakken (1-5). Op zich niet verwonderlijk als je weet dat TAVV de lijst aanvoert.

Ondanks de goede start van FC Oegstgeest met het hogere aantal mogelijkheden om tot scoren te komen, keek Oegstgeest binnen een half uur toch tegen een 0-2 achterstand aan. De eerste goal scoorde TAVV na 13 minuten uit een corner via een kopbal. Dit was letterlijk de eerste mogelijkheid die TAVV kreeg, honderd procent resultaat dus.
In die periode had FC Oegstgeest een goede greep op de wedstrijd. Tot dan toe had TAVV nog geen enkele kans kunnen creëren.
Het tweede doelpunt (22 min) was heel ongelukkig. Eén van de FC Oegstgeest spelers kreeg de bal op zijn hoofd met het doel om de bal naast te koppen. De bal verdween echter achter keeper Mitchel Zandbergen: 0-2. En dat in een periode dat FC Oegstgeest wel degelijk kansen had. De conclusie is zeker gerechtvaardigd dat de TAVV keeper de uitblinker van de wedstrijd was.
Na rust strafte TAVV een slordigheid in de FC Oegstgeest defensie af: 0-3 (50 min). Met deze stand liet TAVV zich wat meer afzakken en ging meer op de counter voetballen. Ondanks dat wist Daan van Moorsel via een kopbal vanuit een voorzet op rechts de bal goed achter de doelman te plaatsen (51 min: 1-3). Dan is het jammer dat vlak daarvoor de 0-3 viel, want met 1-2 had er misschien weer wat meer spanning in de wedstrijd gekomen.
Ondanks dat ging trainer Nico van der Salm toch voor een aanvallende wissel. Daniël van Vliet kwam erin voor Ruben Groeneveld. Achterin liep Oegstgeest nu één op één met als doel om meer druk naar voren te zetten. Het ingecalculeerde risico hiervan is natuurlijk de counter. Dit wist TAVV tot twee keer toe te verzilveren (1-5).

Fiks won met een klinkende 35-21 zege. | Foto Dick Brussee Foto: Dick Brussee

FC Oegstgeest heeft goede inzet getoond. Jammer dat ze opnieuw relatief snel tegen een achterstand aankeken in een periode dat ze zeker niet de mindere waren.

De eerst volgende competitiewedstrijd is op 7 maart uit tegen FC VVC. Deze week speelt FC Oegstgeest donderdag in het kader van de LAV cup thuis tegen ASC om 20.00 uur.

Amsterdamse clubs hofleverancier winstpunten Fiks

Korfbal n Evenals AW.DTV heeft ook Rohda in de return de punten moeten afstaan aan Fiks. Na afloop stond een ruime 35-21 zege op het scorebord. Ook in de vorige ontmoetingen trok Fiks aan het langste eind. Tegen eerstgenoemde met kleine marges, tegen het reeds gedegradeerde Rohda verliepen beide wedstrijden ruim in het voordeel van Fiks. Acht van de tien wedstrijdpunten werden op genoemde clubs behaald.

Het zijn belangrijke winstpunten in de strijd om weg te blijven van de zevende plek, die eveneens een ticket oplevert richting teruggang naar de overgangsklasse. Avanti verloor wederom en staat nu vier punten achter op Fiks met nog twee competitieronden te gaan. Uitgerekend de laatste ontmoeting is in Pijnacker tegen Avanti. Over twee weken is het van groot belang om in de uitwedstrijd tegen HKC minimaal een gelijkspel te bemachtigen, want daarmee zou Fiks definitief een vervolg op verblijf in de hoofdklasse afdwingen.
Rhoda, vooraf de gedoodverfde degradatiekandidaat, heeft geen enkel wedstrijdpunt weten te bemachtigen en verloor iedere ontmoeting met ruime cijfers. Daarop zou afgelopen zaterdag geen uitzondering komen. Alleen in de eerste drie minuten heeft de Amsterdamse formatie even een glimp van hoop op een mooie droom mogen koesteren bij een voorsprong van 1-3. Binnen een kwartier werd de tegenstander tot grote vreugde van het vele publiek hardhandig in de harde realiteit teruggeroepen. Het was snel duidelijk dat Rohda weinig grip had op het uitgekiende aanvalsspel van de thuisclub. In het tweede bedrijf miste Fiks kwaliteit en concentratie. Van 18-6 bij rust was het binnen twee minuten 18-10. Een wake up call voor Fiks, dat daarna direct de controle weer overnam en geleidelijk verder uitliep. Rohda kon aanvankelijk mee-scoren. Daarna ijlde Fiks via 26-13 naar een klinkende 35-21 zege. Dionne Blangé en Ivette Schippers vielen in de tweede helft in. Scores: Mart Hortensius en Roy Vreeken (beiden 6), Dominic van Welzen (5), Michelle Rozenbroek, Melissa Heijne en Jan Anholts (ieder 4), Ilse Hazekamp en Lianne Anholts (2), Dionne Blangé en Kevin Vreeken (1). Dit was de laatste zaal-thuiswedstrijd. De laatste ontmoetingen zijn in Hardinxveld-Giessendam en Pijnacker.
Het tweede reserveteam blijft in de strijd voor promotie naar de reserve overgangsklasse. Tegenstander Koag 3 werd in sporthal De Cuyl met 30-11 weggeblazen. Miquel van Welzen en Youp Coli produceerden beiden in scorend opzicht een 'zevenklapper'.

LOHC trainersopleiding geslaagd

Een enthousiaste groep trainers gaat straks het veld op om de jeugd van LOHC het hockeyspel gedegen bij te brengen.

hockey n LOHC is een ambitieuze club, en wil graag over de breedte van de vereniging een stap omhoog maken. Om deze doelstelling te realiseren, ligt de basis bij de opleiding van de jeugd. Kwalitatief goede en betrokken trainers spelen daarin een sleutelrol.

De afgelopen weken heeft prestatiemanager Norbert Nederlof (FIH Hockey Academy Trainer) een interne trainersopleiding voor LOHC ontwikkeld en vervolgens elf trainers opgeleid. Deze groep van elf trainers betrof een mooie afspiegeling van LOHC; enthousiaste senioren, leergierige jeugdleden en betrokken ouders.

De opleiding legt het accent op de basisvaardigheden van hockeytrainen door een combinatie van theorie en praktijk en is geënt op het belang van 'zelf leren kiezen' tot het beheersen van de juiste greep om de vele technische vaardigheden te ontwikkelen.

Een enthousiaste groep trainers gaat na de voorjaarsvakantie het veld op om de jeugd van LOHC het hockeyspel gedegen bij te brengen.

Ajax komt opnieuw naar FC Oegstgeest

sport n In navolging van afgelopen zomer kan FC Oegstgeest met trots mededelen dat Ajax in 2020 wederom een kamp zal organiseren op het sportcomplex van de Oegstgeester voetbalclub.

"Ben jij tussen de 6 en 16 jaar oud en wil jij in de zomervakantie een week lang trainen als jouw favoriete Ajax-speler? Schrijf je dan in voor het Ajax Camp bij FC Oegstgeest van 24 tot en met 28 augustus", aldus het enthousiaste FC Oegstgeest-bestuur. www.ajaxcampsenclinics.nl.

Leids bollenasiel gaat weer open

bloemen n Het Leids bollenasiel is weer geopend. Ook dit jaar kunnen de uitgebloeide bollen op vaste plaatsen iworden ingeleverd.

In Leiden breng je je bollen naar Hoeve Cronesteijn, naar de Zuidwester (Kennedylaan 116) of bij kinderboerderij Merenwijk (Parkzicht 100 – open van 08.00 tot 16.30 uur).

Hoe ziet onze samenleving er in 2030 uit?

politiek n De wereld om ons heen staat niet stil; velen voelen dat bepaalde vanzelfsprekendheden niet langer vanzelfsprekend zijn. Hoe ziet onze samenleving er in 2030 uit?

Een belangrijke vraag aan het begin van dit nieuwe decennium. En een vraag waar juist de politiek antwoord op moet geven. Door het Wetenschappelijk Instituut van het CDA is daarom het rapport 'Zij aan zij' gepubliceerd, waarin een hoopvolle visie centraal staat. Deze is te vinden op www.cda.nl/zij-aan-zij.

De CDA-afdelingen van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude én Katwijk organiseren een regionale discussieavond naar aanleiding van dit rapport. Deze vindt op 26 februari vanaf 20.00 uur (inloop 19.30 uur) plaats in het Dorpscentrum van Oegstgeest. Pieter Jan Dijkman, directeur van het Wetenschappelijk Instituut zal de avond inleiden, waarna er alle ruimte is om met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar te inspireren. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn.

26 februari • 20.00 - 22.00 uur (inloop 19.30 uur) • Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9

Stoppen met roken in een groep

gezondheid n Veel rokers ervaren het stoppen echter als erg moeilijk. De nicotine in de sigaret werkt zeer verslavend.

De kans om succesvol te stoppen is met professionele begeleiding en steun van elkaar in een groep tot wel tien keer hoger dan bij stoppen zonder hulp. Voor wie die begeleiding wil, starten in de komende maanden in Leiden, Katwijk, Sassenheim en Leiderdorp groepstrainingen 'Rookvrij! Ook jij?'.
www.rookvrijookjij.nl of bel met SineFuma: 076 – 889 51 95. Aanmelden kan tot één week voor aanvang.

Plastic, metalen en drankenkartons vanaf 1 april bij het restafval

afval n Vanaf 1 april 2020 mogen plastic, metalen en drankenkartons (PMD) in Oegstgeest in de grijze bak of de restafvalcontainer. De inzameling van PMD in zakken stopt op deze datum.

Nieuwe installaties bij de afvalverwerker kunnen PMD namelijk beter scheiden dan inwoners het nu zelf doen. Bovendien is deze vorm van PMD-scheiding makkelijker. Alle inwoners ontvingen vorige week een brief waarin staat hoe de overstap op nascheiding in z'n werk gaat.
PMD heeft vrij veel volume en moet straks bij het restaval. De meeste huishoudens in Oegstgeest hebben een grote grijze bak (minicontainer) van 240 liter, maar er zijn ook kleinere minicontainers van 120 en 140 liter in omloop. Om ervoor te zorgen dat inwoners het afval goed kwijt kunnen, laat de gemeente alle kleinere minicontainers in principe vervangen door de grotere maat van 240 liter. Mensen die verwachten dat ze aan een kleine minicontainer toch voldoende hebben voor restafval én PMD, kunnen dat aangeven. Ook is het mogelijk om een extra grijze bak aan te vragen. Extra informatie staat ook op www.oegstgeest.nl/nascheiding.

Geen extra kosten

In 2020 betalen inwoners niet meer voor het omwisselen van de minicontainer of het aanvragen van een extra minicontainer. In de loop van dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over de manier waarop de afvalstoffenheffing in 2021 berekend wordt. Zodra de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2021 bekend zijn, organiseert de gemeente een tweede wisselronde.


GFT, glas en textiel

Vanaf 1 april mag PMD dus in de grijze bak of restafvalcontainer. Inwoners moeten groente-, fruit- en tuinafval (GFT), glas, papier, textiel en chemisch afval apart blijven houden. Dat is belangrijk, want deze stromen kunnen nog niet machinaal uit het restafval gehaald worden.

23 februari

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Kruispunt Rivierduinen 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
Regenboogkerk 10.00 ds. R.C. Veldman, jeugdkapeldienst. Woe 26 februari Aswoensdag
19.30 oecumenische viering in de H. Willibrordkerk, diaken P. Winnubst en ds. A. Verburg, m.m.v. PGO-cantorij

Groene of Willibrordkerk 10.00 geen dienst, zie Regenboogkerk

Verpleeg- en ziekenhuizen

Van Wijckerslooth-Rustenborch één viering per zondag. 10.30 viering, Marion van Roon

LUMC 10.00 'zin in zondag'

R.-k. Willibrordkerk

Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur. In het weekend om 11.00 uur. Op de zaterdagen van de even weken om 19.00 uur. Voor de meest actuele informatie over de aard van de viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl


Geref. Kerk Vrijgemaakt

10.00 u ds. P. Niemeijer

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege

10.00 u Mw. A. Siepelinga

Volle Evang. Gem. Leiden e.o.

Pauluskerk, Warmonderweg 2
11.00 uur samenkomst


Stichting Evangelische Gemeenschap (STEG).
Dorpscentrum Oegstgeest

10.00 C. Terpstra, HI- Ambacht.

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

10.15 ds. F.H. Fockema Andreae

Protestantse Gem. Warmond

10.00 uur Ds.E. van der Weide

Matthiaskerk Warmond

Zat 22 febr 19.00 uur Eucharistieviering met het Iriskoor. Pater Wehlin en Diaken Lamberts

Wings of Healing

Veerpolder 6A, Warmond
10.00 A Lefeu & 19.00 J Zijlstra

Bahá'i

Bestudering geschriften van Bahá'u'lláh: eerste woensdag vd maand bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. Andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme

Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: wo: 9.00-11.00 uur en do: 20.00-21.30 uur. Elke tweede en vierde maandag van de maand van 19.30 - 21.30 uur voor jongeren (tot 35 jaar). Geversstraat 48.

DOKTERSDIENST

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek
tel. (0252) 240212
• door de week van 17.00 uur 's middags tot 8.00 uur de volgende dag
• in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur
• op feestdagen 24 uur per dag.

Altijd eerst bellen voordat men naar de huisartsenpost toekomt.
Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

APOTHEKEN

Dienstapotheek Bollenstreek Maandag t/m vrijdag 17.00-08.00 uur, weekend en feestdagen 24 uur / dag. Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl
Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Maandag t/m vrijdag 18.00-23.00 uur, zaterdag 15.00 tot 23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00 tot 23.00 uur. Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl

Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)
Apotheek Haaswijk - Boerhaaveplein 21
Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

10 t/m 17 februari: Tandartspraktijk Dental Health, Plantage 10, 2311 JC Leiden. Tel. (071) 5141874.

24 februari t/m 2 maart: Tandartspraktijk Peerdeman, Dijkgravenlaan 71, 2352 RN Leiderdorp. Tel. (071)5232380

Zie ook de website:

www.leidsespoedtandarts.nl.

DIERENARTSEN

B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761
Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak.
Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161
Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558

Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000

Opvoedadviespunt, (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving. (VPTZ Leiden en omgeving). Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

@ASC_Oegstgeest Feb 15 Jesper Neuteboom nieuwe hoofdtrainer ASC.

@OBVW Feb 14 Vandaag werd de Voorleeswedstrijd voor schoolkampioenen uit Voorschoten, Wassenaar en Oegstgeest gehouden in Bibliotheek Wassenaar. Isabelle van de Jozefschool kwam als winnares uit de bus; van harte gefeliciteerd!

@OnnoGroustra Feb 14 Een bijzonder musicus, componist en dirigent is helaas overleden. Aan zijn interpretatie van Erik Satie, in een kerkje in Oegstgeest, bewaar ik hele goede herinneringen. #ReinbertdeLeeuw

@EmileJaensch Feb 14 We zien weer toename inbraken in @gem_oegstgeest. Wat kunt u doen?
1. Heeft u een achterom? Doe de poort op slot. 2. Laat geen sleutels in het slot zitten. 3. Zorg voor beveiligde raamuitzetters. 4. Bij verdachte situaties, bel 112. 5. Meld u aan bij oegstgeestalert.nl