Oegstgeester Courant

20 februari 2019

Oegstgeester Courant 20 februari 2019


Start Operatie Steenbreek

Wethouder Matthijs Huizing zet met Judith Boomsma-Batenburg groen op de plaats van tegels. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Steenbreek n Wethouder Matthijs Huizing startte vrijdag 15 februari de Operatie Steenbreek door het verwijderen van enkele stoeptegels uit het trottoir aan de Lange Voort waar hij plantjes voor in de plaats zette. "Met minder tegels en meer groen wordt er een betere waterhuishouding bereikt", is de boodschap.

Door Wil van Elk

Stephan van Dorp, van de afdeling groen van de gemeente, had al wat voorwerk gedaan en hij keek goedkeurend toe hoe Huizing de tegels er enthousiast uitwipte en plantgaten groef voor de gereedstaande plantjes.

De wethouder benadrukte het belang van meer groen. "Zegt het voort", zei hij tegen de belangstellenden die een kring vormden. "Wij als Oegstgeest zijn op weg om een duurzaam dorp te worden. Sommige maatregelen tegen wateroverlast kunnen we zelf nemen." En hij gaf het voorbeeld door tegels te vervangen door groen, samen met programmamanager Duurzaamheid van de gemeente Oegstgeest Judith Boomsma-Batenburg. Hij vroeg haar naar de naam van de planten, ("o, die ja") maar dat liet hij verder voor wat het was. Gelukkig stonden de namen op de naamplaatjes die er later werden bijgestoken. "Goed voor de biodiversiteit. We gaan in Oegstgeest ook bijenhotels plaatsen."

"Wat heb ik toch leuk werk! Met wethouder Matthijs Huizing werken aan vergroening van Oegstgeest, door aan te sluiten bij Operatie Steenbreek. Voor een klimaatbestendige en duurzame Gemeente Oegstgeest!", vertelde Judith Boomsma-Batenburg later op Sociaal Media.

Overeenkomst

"Alle tuinen groen!", staat achterop het visitekaartje van Henk Jense, consulent Operatie Steenbreek. Hij ondertekende na afloop de overeenkomst met de gemeente Oegstgeest, samen met wethouder Matthijs Huizing. Nu Oegstgeest zich ook heeft aangesloten bij Steenbreekgemeenten, wordt Nederland weer een stukje groener zo te zien op de kaart van Nederland die op www.operatiesteenbreek.nl staat.

Valentijnsdag

Een bekende bloemenhandelaar uit Oegstgeest, hij sprak vanuit zijn zaak in Leiderdorp, was heel blij met zijn omzet van rozen. Een roos is bij uitstek de bloem om op Valentijnsdag cadeau te doen. Zijn woorden werden bevestigd door een veilingbericht over de verkoop van rozen. Bij de groei van de verkoop, en niet van de rozen, werden zelfs de lengte van de stelen genoemd; dus toch over de groei. Vooral de rode rozen, maar ook de langste stelen deden het goed. Mooi voor de kwekers en de handelaren, ondanks dat de prijs daalde vergeleken met vorig jaar. Stelen van rozen, nee niet het meenemen zonder betalen, hebben van die venijnige doornen. Daar hebben ze gelukkig gereedschap voor uitgevonden om die weg te nemen. Maar toch. Waarom dan langere stelen. Om meer te prikken? Of meer te prikkelen, dat zal het zijn! In het bericht stond ook dat bepaalde stelen meer verkocht werden. Die hadden toch wel bloemen hoop ik?! Wil van Elk

Joop van der Reijdenbrug onderweg

Onderweg n Na enkele maanden vertraging, na een faillissement en doorstart, is de nieuwe fietsbrug onderweg over het water vanuit Sumar Friesland (tussen Leeuwarden en Drachten) naar Oegstgeest. De delen voor de Joop van der Reijdenbrug komen woensdag aan het eind van de dag aan waar dan kan worden begonnen aan de verbinding tussen de twee nieuwbouwwijken Oegstgeest aan de Rijn en 't Duyfrak Gemeente Katwijk, die beiden nog volop in aanbouw zijn. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Strukton Infratechnieken met in onderaanneming SOLIDD Steel Structures en architect Syb van Breda & Co. De brug draait horizontaal open, waarbij het draaipunt aan de kant van Katwijk ligt, en is karakteristiek vormgegeven met een schuine pyloon van ongeveer twaalf meter hoog. Aan de onderzijde zijn maar twee steunpunten, waardoor vanaf het water onder de brug door goed zicht is.

De taluds, landhoofden en pijlers zijn al aangelegd en de fundatieplaat voor de draaikranslager is al geplaatst. De afwerking wordt gedaan met schanskorven die met stenen worden gevuld. Onder andere de aanbrug Oegstgeest is geconserveerd bij het bedrijf SealteQ.

De uiteindelijke bouw van de brug heeft een lange aanloop gehad van ongeveer zeven jaar. Bij de laatste uitnodiging voor een ontwerp kwam architect Syb van Breda & Co met het mooiste ontwerp, 'De Navigator' genaamd. (Wil van Elk)

Beeld: sybvanbreda.com

Comité opgelucht over uitstel windmolens op Akzo-terrein

Foto: Wil van Elk

bewoners n Het Comité tegen dreiging windmolens bij Akzo is opgelucht over het besluit van AkzoNobel om de bouw van twee wind-turbines op het terrein van het chemieconcern op te schorten.

"Van uitstel komt logischerwijs afstel, zeker nu in het kader van voortschrijdend inzicht ook de omgeving is gebleken wat de grote consequenties zijn van het infrageluid dat dergelijke turbines produceren", laat het comité weten. De windmolens zouden een tijdbom zijn voor de 1500 werknemers, die er pal onder zouden komen te werken. "De ondernemingsraad is nauwelijks betrokken geweest bij de plannen en ook daar leeft verontrusting." Lees verder op pagina 13

DORPSMARKETING n 'Terug naar Oegstgeest' duikt overal op

Foto: Peter Glasbeek

Peter Glasbeek voorgedragen als wethouder

Nieuwe
voorzitter
Oranjeclub

Een mooie uitdaging

Volop reuring op Kasteel
Oud-Poelgeest

PrO draagt Peter Glasbeek voor als Oegstgeester wethouder

De beëdiging van Glasbeek zal in maart plaatsvinden. | Foto PvdA-Leiderdorp

politiek n Peter Glasbeek verlaat de Leiderdorpse politiek en wordt wethouder in Oegstgeest. Progressief Oegstgeest (PrO) draagt hem voor als opvolger van de onlangs opgestapte Huri Sahin.

Peter Glasbeek, getrouwd en wonend in Leiderdorp, is geen onbekende in de regio. Voordat hij wethouder werd in Harlingen, vervulde Glasbeek in zijn woonplaats van 2005 tot en met 2010 het wethouderschap. Na Harlingen vervulde hij in Leiderdorp een aantal jaren het voorzitterschap van de lokale PvdA om in september 2018 als burgerraadslid weer de plaatselijke politieke arena te betreden.

Glasbeek beschikt over ruime ervaring in politieke en bestuurlijke functies. Zo was hij lid van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland. Met zijn kennis opgedaan op de beleidsterreinen van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu tezamen met zijn kennis van de regio past de inhoud van de vrijgekomen portefeuille in Oegstgeest goed bij hem.

De vacature in het Oegstgeester college van B&W is vorige maand ontstaan door het vertrek van Huri Sahin. Zij nam plotseling ontslag vanwege onenigheid met haar partij over het percentage te realiseren sociale woningen. Progressief Oegstgeest moest op zoek naar een opvolger met brede bestuurlijke ervaring die zich snel kan inwerken. Leiderdorper Glasbeek zegt blij te zijn uit alle kandidaten te zijn geselecteerd. Ook kreeg hij voldoende vertrouwen van de fractievoorzitter en wethouders van coalitiepartners VVD en CDA. "Ik zie er naar uit aan deze klus te beginnen. Het wethouderschap in Oegstgeest is een mooie uitdaging".

Fractievoorzitter Melanie van Driel: "In Peter heeft PrO een kandidaat-wethouder gevonden die kan bogen op een goede dosis wethouderservaring. Gecombineerd met zijn sociale hart, menen wij daardoor met hem een wethouder voor te dragen die een waardevolle bijdrage kan leveren aan ons gemeentebestuur en die het coalitieakkoord 'Groen, sterk en betrokken' gestalte kan geven en weet uit te voeren." Volgens haar vormt het meningsverschil waardoor Sahin opstapte geen obstakel voor de nieuwe wethouder. "In het dossier sociale woningbouw hebben we inmiddels een aantal stappen gezet. Er moeten nog de nodige afspraken worden gemaakt, maar met Glasbeek als wethouder hebben we vertrouwen in een goede voortgang."

Voor het wethouderschap was Glasbeek in diverse managementfuncties werkzaam zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector, onder meer bij Fokker Aircraft, EnerTel en het Waterbedrijf Drenthe. "Ik ben sterk geboeid door duurzaamheid en de transformatie van het sociaal domein, maar het lokaal bestuur trekt me in zijn algemeenheid sterk aan. Het verwerven en behouden van draagvlak is fundamenteel voor het behalen van resultaten", aldus Glasbeek.

De fractie en het bestuur van PrO zien de komst van Glasbeek met enthousiasme en vertrouwen tegemoet. Partijvoorzitter Marja Kraakman: "In de selectie om te komen tot een nieuwe wethouder hebben wij de lat hoog gelegd en waren positief verrast door de kwaliteit van aangedragen kandidaten. Wij verwachten dat Peter echt iets voor Oegstgeest kan betekenen". De beëdiging van Glasbeek zal in maart plaatsvinden. (Nelleke Thissen)

Lijsttrekkersdebat Provinciale Staten verkiezingen - vliegtuigoverlast

politiek n Op 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De provincie heeft een belangrijke stem als het gaat om het verminderen van de geluidsoverlast die velen in de regio ervaren door laagvliegende vliegtuigen van en naar Schiphol.

Om bewoners in de regio te informeren, organiseren Duurzaam Dorp, Oegstgeest zonder Vlieghinder en Werkgroep Kaag & Braassem in samenwerking met de Natuur & Milieu Federatie een debat met de lijsttrekkers van de partijen die verkiesbaar zijn voor Provinciale Staten Zuid-Holland.
In het noordelijk deel van Zuid-Holland wordt door velen geluidshinder ondervonden van laag overkomend vliegverkeer. Op een afstand van 15 tot 20 kilometer van Schiphol vliegen veel toestellen op 700 meter en soms nog lager over. Dit gebeurt zowel overdag als 's nachts. In de regio Leiden gaat het vooral om landend verkeer, in het oostelijker deel zoals bij Kaag en Braassem veroorzaken zowel opstijgende als dalende vliegtuigen veel geluidsoverlast. In het noordwestelijk deel van de Bollenstreek gaat het om opstijgend vliegverkeer.
"Tot voor kort had de provincie Zuid-Holland nauwelijks aandacht voor de problematiek van de geluidsoverlast, veroorzaakt door het vliegverkeer. In de verkiezingsprogramma's voor de komende verkiezingen krijgt dit - voor onze regio belangrijke - onderwerp slechts bij een paar partijen aandacht. Het debat biedt bewoners gelegenheid te horen waar de verkiesbare statenleden voor staan met betrekking tot de geluidsoverlast van laag overkomende vliegtuigen en de toekomst van de luchtvaart gerelateerd aan onze leefomgeving. En welke rol het Klimaatakkoord hierin speelt", aldus de organisatie.
Deze avond is nadrukkelijk bedoeld voor bewoners van de regio Leiden, Bollenstreek w.o. Teylingen en Kaag & Braassem.

Verkiezingsdebat, 26 februari, Raadszaal Gemeentehuis Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg.

Tijd: Inloop: 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur

Winford: geluk brengen in Van Wijckerslooth

In één van de huiskamers van Van Wijckerslooth werd met de bewoners onder andere Rummicub gespeeld. | Foto Willemien Timmers

project n De groepen 6, 7 en 8 van Basisschool Winford, een particuliere school aan de Rijnsburgerweg in Leiden, brachten afgelopen Valentijnsdag, 14 februari, een bezoek aan zorgcentrum Van Wijckerslooth.

De leerlingen hebben zich de afgelopen weken beziggehouden met een project over geluk, en wilden dat graag doorgeven. "Op deze dag willen we oudere mensen gelukkig maken."
Op Valentijnsdag werden er koekjes gebakken die samen met een kopje thee bij de ouderen werden genuttigd. Ook speelden de leerlingen diverse gezellige spelletjes met hen. Zo werd er in de grote zaal jeu-de-boules gespeeld, werd er geknutseld in Rustenborch en werd er boven in Van Wijckerslooth in de huiskamer onder andere Rummicub gedaan.

Mantelzorgcafé

helpen n werkgroep Mantelzorgcafé Oegstgeest organiseert op 26 februari een bijeenkomst voor mantelzorgers. Het mantelzorgcafé vindt altijd plaats in de Haeswijk flat (president Kennedylaan 141) op de laatste dinsdag van de maand.

Dinsdag 26 februari nodigt men mantelzorgers uit om onder het genot van een kopje koffie of thee samen te komen. Tijdens dit café is er volop gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen en verhalen uit te wisselen.
Corona van Malkenhorst geeft een toelichting op het project 'Ken je buren', en het belang van dit project voor mantelzorgers.
Het project 'Ken je buren' is er op gericht om buurtnetwerken op te zetten in zoveel mogelijk wijken in Oegstgeest. Steeds vaker zullen ouderen langer zelfstandig moeten, maar ook willen, blijven wonen. Elkaar zo nu en dan helpende hand bieden in geval van nood, kan dit bevorderen. Het is uitdrukkelijk niet bedoeling dat buren de mantelzorg op zich gaan nemen. Het gaat om kleine incidentele taken zoals het tijdelijke bijspringen als de buurman of buurvrouw even uitgeschakeld is.

Het Mantelzorgcafé is er voor iedereen die zorgt voor iemand anders en het prettig vindt om ervaringen uit te wisselen. U bent van harte welkom, toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig, Het Mantelzorgcafé organiseert in het eerste deel van 2019 een serie van vier informatie bijeenkomsten waarvan dit de tweede is.
Dinsdag 26 februari, 14.00 tot 16.00 uur Haeswijkflat, President Kennedylaan 141.

Sparren met ondernemer

zakelijk n Als ondernemer sta je er vaak alleen voor. Dat is meestal geen probleem, daar ben je ondernemer voor geworden. Maar soms zijn er situaties waarin je zou willen 'sparren' met een onafhankelijke adviseur, die een langjarige kennis en ervaring in huis heeft.

Voor die situaties kan men een beroep doen op adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord. Zij werken op basis van vrijwilligheid. Zij geven advies op allerlei terrein: bij de start van een bedrijf, marketing, hoe meer omzet, financieel advies, opvolging, bedrijfsbeëindiging of het voorkomen van een faillissement.

Vrijdag 22 februari van 14.00 tot 16.00 uur houdt Ondernemersklankbord gratis inloopspreekuur voor ondernemers in het Leids Handelshuis (boven de VVV), Stationsweg 26-28 in Leiden. www.ondernemersklankbord.nl.

Joop Verdonk treedt af als voorzitter Oranjevereniging Oegstgeest

Scheidend voorzitter Joop Verdonk geeft de voorzittershamer over aan Linda Bronsgeest. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Erelid n Tijdens de ledenvergadering op 13 februari, in het clubhuis van de Oegst­geester Golfclub (OGC), volgde Linda Bronsgeest Joop Verdonk op als voorzitter van de Oranjevereniging Oegst­geest. Aart-Teun Veldhuyzen volgt Heleen Hidding op als secretaris. Heleen was zeventien jaar lang bestuurslid en werd uitgeroepen tot erelid van de vereniging. Jacqueline Anholts hield een voordracht over de driehonderd jaar bestaande vrijwillige brandweer van Oegst­geest.

Door Wil van Elk

De Oranjevereniging Oegstgeest heeft voor de tweede keer in haar geschiedenis een vrouw als voorzitter. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk
Foto: Willemien Timmers

Bij het voorstellen van Aart-Teun Veldhuyzen werden zijn vele activiteiten in de Oegst­geester gemeenschap toegelicht. Penningmeester Luuk van der Zon presenteerde een helder financieel overzicht en lichtte een aantal punten toe over het hoe en waarom van sommige veranderingen. Zo laat de vereniging enkele regelingen over aan de gemeente, zoals de pacht van de kermis en poffertjeskraam. De door de poffertjeskraam om niet verstrekte 3300 poffertjesmunten worden verrekend met de pacht. In de toekomst komt hiervoor een vorm van subsidie door de gemeente die ook de pacht voor de kermis gaat regelen. Ook het beheer over de toe te wijzen vijf- à zeshonderd plekken voor kinderen jonger dan zestien jaar voor de vrijmarkt wordt anders. De vereniging is naast Koningsdag van oudsher ook actief bij de Dodenherdenkingen en bevrijdingsfeesten en vraagt zich af of dat wel zo hoort en is in discussie met de gemeente hierover.

Het ontbijt voor de gedecoreerden in Oegstgeest is een groot succes. Hoewel een grens was getrokken voor niet langer dan tien jaar geleden een lintje te hebben gekregen, blijven ze trouw komen. Dit jaar is het niet mogelijk voor de meer dan honderd gasten om te ontbijten bij Van Wijckerslooth wegens een grote verbouwing. De vereniging zoekt nog een geschikte locatie in de nabije omgeving van het gemeentehuis.

Hoewel de voorronde voor het Nederlands Kampioenschap Knikkeren moeilijk te organiseren is, gaat het dit jaar gewoon weer door. Daarbij is het Winkelcentrum Lange Voort meer betrokken bij de feestelijkheden op de dag voor Koningsdag die wordt afgesloten met een grote vuurwerkshow in het Irispark.

Het programmaboekje wordt huis-aan-huis verspreid in Oegst­geest. Door de nee/nee-stickers ontvangen nu een hoop leden het boekje niet. Tijdens de verspreiding zijn de boekjes tevens op diverse plaatsen in Oegstgeest verkrijgbaar.

Op 26 april gaat de kermis open. Er is nog een discussie over het aantal dagen dat de kermis mag 'draaien'. Hoewel de meeste activiteiten niet veranderen, zijn er toch kleine wijzigingen. Het klaverjassen is nu in het buurthuis De Kratong in Buitenlust. Het boogschieten gaat naar de Hofdijck.

Gast

Gastspreker Jacqueline Anholts is meer dan twintig jaar bij de brandweer. Ze vertelde over de geschiedenis van de vrijwillige brandweer in Oegst­geest – ze vieren dit jaar het driehonderd jaar bestaan waarvoor diverse jubileumactiviteiten op het programma staan – over de vele uitrukken die ze doen, maar ook over de dreigende ophef als de brandweer in Leiden een nieuwe kazerne krijgen. Zij toonde foto's van grote branden die in Oegst­geest in de loop der jaren hebben plaatsgevonden. De grote opkomst van de vergadering hing aan haar lippen.

Een groot aantal Oegstgeestenaren draagt de Oranjevereniging middels een lidmaatschap een warm hart toe.. Dat is belangrijk want de Oranjevereniging kan haar programma alleen aanbieden als dat breed gesteund wordt. Het lidmaatschapsgeld bedraagt ten minste € 7,50 per gezin. Omdat de Oranjevereniging haar programma volgens haar statuten in principe aanbiedt aan haar leden is een lidmaatschap eigenlijk een must voor een ieder die onderdelen van het programma bezoekt.

Kijk ook eens op de website www.oranjeverenigoegstgeest.nl.

Hierop zijn de vergaderstukken terug te vinden alsmede een ledenaanmeldingsformulier en een mutatieformulier. Bovendien kunnen geïnteresseerden hier de link vinden naar de voorwaarden en de inschrijving van de kindervrijmarkt.

Landelijke verkiezingscampagne waterschappen van start

verkiezingen n Op maandag 18 februari start de landelijke verkiezingscampagne van 21 waterschappen. Met als doel om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te trekken op 20 maart. GH+O communicatie ontwikkelde deze campagne, waarbij de unieke band van Nederlanders met water wordt ingezet om het werk van de waterschappen dichterbij te brengen.

Elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Maar veel Nederlanders weten niet precies wat de waterschappen doen, laat staan wat ze moeten stemmen. Doutzen Wijbenga, communicatiestrateeg bij GH+O: "Veel mensen denken bij de waterschappen aan veilige dijken. Maar de waterschappen maken ook het afvalwater schoon, regelen de visstand en voeren het regenwater in de stad weer goed weg. In de campagne focussen we op de onderwerpen waar je als stemmer invloed op hebt. En waarbij er dus écht iets te kiezen valt."


Nederlanders en water

De verkiezingscampagne speelt in op de unieke band die Nederlanders hebben met water, en koppelt die band aan het werk van de waterschappen. Wijbenga: "Of je nou aan het water woont, 's zomers weleens in natuurwater zwemt, of wekelijks door de regen fietst: iedereen in Nederland heeft wel íets met water. In de campagne komt die band met water tot leven in de vorm van verschillende herkenbare 'watertypes', zoals de miezerfietser, oeververtoever en plezierdobberaar. Elk watertype staat symbool voor een belangrijk verkiezingsthema."


Campagnevoeren

Voor de landelijke campagne is gekozen voor een opgewekte toon en een frisse stijl, waarbij fotografie wordt gecombineerd met krachtige typografie. De campagne bestaat onder andere uit een website waar bezoekers meer informatie vinden over de waterschappen en de verkiezingen. Ook introduceren we hier de watertypes in een campagnevideo, en kunnen mensen testen wat hun eigen watertype is. Daarnaast is er een social campagne, en worden zowel traditionele pr als influencers ingezet. Wijbenga: "De 21 waterschappen voeren ook zelf hun eigen campagne in de regio's."

Valentijnsdag: D66 zet scholen in het zonnetje

politiek n Tijdens Valentijnsdag 2019 heeft D66 Oegstgeest leerkrachten, medewerkers en directie van alle scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in Oegstgeest in het zonnetje gezet. Het is een jaarlijkse activiteit van de partij.

Raadsleden en vrijwilligers bezochten donderdag alle scholen in Oegstgeest om ze persoonlijk te bedanken voor al hun inspanningen en inzet voor goed onderwijs.

"Op deze dag van de liefde zetten wij de onderwijzers traditiegetrouw in het zonnetje. Onderwijzers die uit liefde voor het vak zo goed werk doen in onze gemeente. Daar zijn we trots op" aldus raadslid Lydie Vellema die een aantal scholen bezocht.

D66 vindt dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en een mooie toekomst. Onderwijs schept kansen en is een belangrijke weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. D66 Oegstgeest heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het onderwijs en voor goede schoolgebouwen in Oegstgeest. En dat zullen we de komende jaren blijven doen.

D66 Oegstgeest zal dit jaar ook voor het eerst de Conciërge van het Jaar Verkiezing gaan organiseren. Scholen ontvangen hierover begin maart meer informatie. De prijsuitreiking vindt op 12 april plaats op de winnende school.

'Belwijzer voor uw zorg'

hulp n De Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV Hollands Midden) lanceert deze week de voorlichtingscampagne 'Belwijzer voor uw zorg'.

RAV Hollands Midden initieert deze campagne in samenwerking met de huisartsenposten om bewoners in de regio wegwijs te maken bij het benaderen van de juiste zorgverlener indien zij met spoed zorg nodig hebben. Het is immers van cruciaal belang dat patiënten direct de best passende zorg krijgen, zonder omwegen en/of verspilling van mensen en middelen.

De Belwijzer is geïntroduceerd om balans te brengen in de toenemende discrepantie tussen vraag en aanbod, om te voorkomen dat de operationele uitvoering onder druk komt te staan. In de Belwijzer staat de zorgvraag vanuit de patiënt dan ook centraal. Aan de hand van concrete voorbeelden is direct zichtbaar bij wie men bij spoed terecht kan: de huisarts, de huisartsenpost of de regionale ambulancevoorziening. Daarnaast voorziet De Belwijzer de inwoners van de regio Hollands Midden in een uitneembaar kaartje van de juiste contactgegevens met de zorgaanbieders in hun regio. Voor meer informatie: www.ravhm.nl/belwijzer

Alle inwoners in regio Hollands Midden ontvangen huis-aan-huis de Belwijzer. Dit is een folder waarin met concrete voorbeelden duidelijk wordt bij wie zij terecht kunnen met hun zorgvraag. Hierbij is de huisarts in principe het eerste aanspreekpunt. De huisartsenpost kan worden gebeld voor spoed buiten kantoortijden en de ambulancedienst zodra er een levensbedreigende situatie is.

Landgoed Oud-Poelgeest is in beweging

Om de historische uitstraling niet te verliezen is fotodoek voor het kasteel gespannen. | Foto Willemien Timmers

historie n Wie landgoed Oud-Poelgeest deze weken betreedt, valt het op dat er op allerlei terreinen gewerkt wordt om het prachtige erfgoed nog meer tot zijn recht te laten komen, en de gasten er mooie, gedenkwaardige uren te laten beleven.

Door Willemien Timmers

Via de Kwaaklaan is middels een dam een extra uitgang gecreëerd. | Foto WT

Het eerste dat opvalt: het kasteel ziet er iets bleker uit dan anders, en is een stukje breder geworden. Directeur Jan-Willem Besselink: "Veel bezoekers hebben in eerste instantie niet door dat het kasteel in de steigers staat, en afgezet is met een doek waarop een grote foto van het kasteel geprint is. Een mooi middel om je tóch in een historische omgeving te wanen." De steigers en doeken zijn nodig omdat het tijdens het schilderen van de voor- en zijgevel niet kouder mag zijn dan vijf graden Celsius. "Dus wordt er als het koud is, gestookt tussen het doek en de buitenmuur zodat er doorgewerkt kan worden. Dit is erg belangrijk, want eind maart moeten de steigers weer weg zijn."
De stichting Erfgoed Oud-Poelgeest, waarvan Annelies Koningsveld voorzitter is, heeft kortgeleden uitgebreid aan tafel gezeten met de commerciële tak van het landgoed, die Jan Willem Besselink bestuurt. "Samen hebben we niet alleen een huur- maar ook een goede samenwerkingsovereenkomst gesloten. Als we van onze gezamenlijke kracht uitgaan, kunnen we dit mooie erfgoed bestendig de toekomst inloodsen", aldus Annelies Koningsveld. "Ik vind het nog steeds een eer dat wij door geld te verdienen dit unieke landgoed in stand kunnen houden", vult Jan-Willem Besselink haar aan.
De wat stillere wintermaanden (minder congressen, recepties en bruiloften) worden aangegrepen om aan veel projecten tegelijk te werken. Koningsveld: "We hebben, mede doordat we subsidie van de provincie Zuid-Holland kregen, de omgeving van Boerhaaves tulpenboom op kunnen knappen. Zou zijn er een aantal bomen verwijderd om meer licht te creëren, en zijn er sloten, waaronder de Noordgracht, uitgebaggerd. De bagger moest worden afgevoerd, dus dat was nog een hele klus."
In het najaar van 2018 werd er een dam met een toegangsweg naar de Kwaaklaan aangelegd. Op deze manier wordt een tweede ontsluiting van het landgoed gerealiseerd. Zo is het mogelijk het verkeer één richting op te laten rijden op het landgoed. "De oprijlaan, die ook historische waarde heeft, wordt enkel ingang. Het verkeer gaat via de nieuwe dam het landgoed uit, de wereld weer in. Dat geeft een veel veiliger en overzichtelijker situatie."
Omdat de oprijlaan en de andere wegen waar auto's rijden op het landgoed, zeer intensief zijn gebruikt, en de zijkanten afkalven door moeilijke inhaalmanoeuvres, moeten deze gerestaureerd worden. "We gaan de komende maand de bestaande wegbedekking van deze wegen, die vol hobbels en kuilen zit, verwijderen en er zandkleurig asfalt voor in de plaats leggen. Omdat er in de toekomst in maar één richting gereden zal worden, zullen deze wegen langer mooi blijven. De verlenging van de Boerhaavelaan, die langs het Koetshuis naar de tweede ontsluiting loopt, zal verhard worden met klinkers. Dit is flexibeler dan asfalt, waardoor aanpassing van de aansluiting op het in de toekomst (2019/2020) aan te leggen parkeerterrein mogelijk is."
In de buitenruimte zal ook de tuinmanswoning binnenkort worden gerestaureerd. "Daarnaast zijn twee van onze actiefste vrijwilligers, Ed Völker en Albert Harstra, bezig om de oude duiventil die in de hoteltuin stond, op te knappen."

Uitstralingsniveau

Ook in het hotel wordt er hard gewerkt om de uitstraling van het geheel naar een hoger niveau te tillen. "Alles hier in het Koetshuis en het hotel zal beter aansluiten bij het monumentale kasteel waar het bij hoort. Zo gaan we de lobby en de gangen aanpakken, maar ook de vergaderzalen boven in het Koetshuis. Ook de hotelkamers zullen meer historie gaan ademen; het kasteel staat immers centraal", aldus Jan-Willem Besslink.

Cultural Development Collective vraagt aandacht

geven n Elisah Sauerbier (20) en Kintan van Leeuwen (19), zijn twee oud-scholieren van de Joris de Witte, te Oegstgeest. "Afgelopen november hebben wij onze eigen goede doelen stichting opgericht, genaamd Cultural Development Collective (CDC). De doelstelling van onze organisatie is het verbinden van mens en maatschappij, door middel van het organiseren van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten."

Tijdens de projecten willen Elisah en Kintan een verbinding creëren tussen mensen, landen en verschillende culturen. De stichting wil zich zo bezighouden met de hedendaagse ontwikkelingen die in de internationale samenleving plaatsvinden.

"Wij willen starten waar wij ooit begonnen zijn, en gaan ons eerste project uitvoeren in samenwerking met onze oude basisschool Joris de Witte. CDC zal met de basisscholengemeenschap Joris de Witte, de Daltonschool en SKO de Buren 'Project Gaia' als Paasactie van de grond tillen." Project Gaia is in essentie een schoenendoos-inzamelingsactie die zij in een nieuw licht zullen plaatsen door de leerlingen op een interactieve en persoonlijke manier te betrekken bij de donatie. "Met dit initiatief willen wij het maatschappelijk bewustzijn in de gemeente Oegstgeest meer stimuleren."

De opbrengst van deze actie zal door hen persoonlijk overhandigd worden aan 'Sambodhi Home' in Sri Lanka, een NGO die dient als een tehuis voor gehandicapten, zowel geestelijk als lichamelijk. "In plaats van individuele schoenendozen zullen we 'klassendozen' inzamelen. De bedoeling is dan dat alle kinderen in een klas gezamenlijk een doos vullen."

'Project Gaia' zal niet alleen bestaan uit een donatie maar ook uit een samenwerking om de ontwikkeling van deze NGO te bevorderen. De bewoners van Sambodhi Home maken kunstwerken. Door deze te verkopen financiert de NGO de onkosten van hun organisatie en dragen zo ook bij aan de maatschappij.

"Na de overdracht van de klassendozen in Sri Lanka zullen wij meerdere dagen verblijven in het tehuis om de NGO op weg te helpen met de geleverde donatie. Het gehele project wordt op camera vastgelegd, waarmee wij de leerlingen van onze basisscholen later willen laten zien wat de invloed is die zij kunnen hebben op anderen."

"Om dit project mogelijk te maken hebben wij ook uw hulp nodig! Wilt u weten hoe u betrokken kunt zijn? Neem dan contact op met de bestuursleden en volg ons eerste project via onze website: www.cdcexplore.org, facebook: Cultural Development Collective en instagram: @cdcexplore."

Winactie 'Hoe overleef je"

Kintan van Leeuwen en Elisah Sauerbier van de Stichting Cultural Development Collective, met vertegenwoordigers van de scholen die meedoen. | Foto Sindy Kusumanto

verloting n Onder de lezers van de Oegstgeester Courant verlootte Uitgeverij Passie een aantal weken geleden vijfmaal het boek 'Hoe overleef je?' ('How not to die') van Michael Greger.

De winnaars van het boek over gezond leven zijn: Marcel van Dorp, Edwin van Rooyen, Monique van der Gaag, Margreet Bakker-Vendel en Nathalie Weterings. Deze lezers krijgen per mail bericht.

Activiteiten Vrijzinnige Protestanten: Iedereen is welkom

Gerrie Kooijman: 'Onze activiteiten hebben voor velen echt toegevoegde waarde.' | Foto Willemien Timmers

zingeving n Twee jaar geleden, op 1 januari 2017, werd de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Leiden-Oegstgeest (VVP) opgeheven, en kwamen daarmee onder andere de wekelijkse kerkdiensten in het Dorpscentrum te vervallen. De VVP, ooit voortgekomen uit het Modernisme, bestond bijna 120 jaar.

Door Willemien Timmers

Deze opheffing wil geenszins zeggen dat er geen activiteiten meer worden ontplooid door deze zeer op elkaar betrokken groep Oegstgeestenaren. Na het einde van de VVP werd de stichting 'Activiteiten Vrijzinnige Protestanten' in het leven geroepen, die met grote regelmaat activiteiten organiseert voor de groep (veelal wat oudere) Oegstgeestenaren die voorheen de diensten van de VVP bezocht.
Pastoraal werker en coördinator Activiteiten Vrijzinnige Protestanten Gerrie Kooijman (1955) zet zich met hart en ziel in om contact met alle voormalige leden te onderhouden, en mooie activiteiten te organiseren. "Maar we richten ons nadrukkelijk ook steeds meer naar buiten toe", laat ze tijdens een gesprek in het gezellige Dorpscentrum weten. "De doelstelling van de Stichting Vrijzinnig-Protestants Steunfonds, die ons nu financieel ondersteund, is breed. Naast het geven van pastorale zorg aan voormalige VVP-leden, organiseren we ook allerlei activiteiten voor een grote doelgroep; activiteiten die vanuit van een vrijzinnig protestantse geloofsopvatting op touw worden gezet, en waarbij aandacht is voor cultuur en maatschappij. Iedereen is welkom."
Na twee jaar zonder VVP blijken de activiteiten in een behoefte te voorzien. "Voor onze achterban, maar ook voor mensen daarbuiten hebben deze activiteiten echt toegevoegde waarde."
De meeste activiteiten van de AVP vinden plaats in het Dorpscentrum. Zo is er zondag 24 februari de bijeenkomst 'Kunst & Spiritualiteit' waarin Martijn van Kogelenberg zingt en vertelt over Ede Staal en op 27 februari is er binnen 'Lezing & Gesprek' een lezing over 'Heilige Onrust - Een pelgrimage naar het hart van religie'.
"In alles wat we doen zoeken we ook het contact met andere organisaties zoals Radius, de Protestantse Gemeente Oegstgeest en het Dorpscentrum. Met die laatste hebben we 'Gesprek aan tafel' in het leven geroepen."
Gerrie Kooijman, die zelf ook in Oegstgeest woont, voelt zich in haar werk als pastoraal werker als een vis in het water. "Ik geniet van wat ik mag doen. Soms noemen anderen mij een pastoraal medewerker-plús omdat ik ook vaak een signalerende functie heb, en dikwijls fungeer als vertrouwenspersoon."


De Oegstgeestse is er blij mee dat de AVP in rustig vaarwater terecht is gekomen. "Vanuit dit uitgangspunt kunnen we de gezellige, boeiende en op inhoud gerichte activiteiten verder uitbouwen. Fijn om op die manier iets te kunnen betekenen voor het hele dorp."

Vrijwilligers

Het kerkbezoek loopt al sinds jaar en dag terug. De tijden dat de kerken elke zondag afgeladen vol zaten, zijn voorbij. Er zijn redenen om dat te betreuren, maar toch is dat niet het hele verhaal. Uit mijn Brabantse jeugd herinner ik me dat veel zondagse kerkgangers toch vooral gingen uit een soort sociale dwang. De achterste banken waren overbevolkt en velen stonden ook de hele dienst. Er werd niet zelden gepraat en gelachen. Veel katholieke kerken beschikten in die tijd niet voor niets over een 'suisse' (het woord is ontleend aan de befaamde Zwitserse garde): een ordebewaker. Het zal duidelijk zijn dat dit alles de betrokkenheid bij de liturgie en een devote sfeer niet echt ten goede kwam. Velen gingen letterlijk voor het zingen van het slotlied de kerk uit, al dan niet naar de in Brabant altijd nabije kroeg. Er was vaak nauwelijks enige betrokkenheid bij het verdere wel en wee van de parochie. Maar het kerkbezoek was op peil, dat wel.

Kerken beschikten over een 'suisse'

Als ik nu om me heen kijk zie ik juist een enorme betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten, al dan niet in kerkelijk verband. Onderzoek heeft geleerd dat mensen met een kerkelijke achtergrond meer vrijwilligerswerk doen dan andere bevolkingsgroepen. Wie op een doordeweekse avond een kerkgebouw of het Dorpscentrum betreedt, treft daar een waaier van activiteiten aan: er wordt vergaderd, gezongen, gediscussieerd, gepoetst, gebloemschikt en wat al niet meer. Maar ook verpleeghuizen, sportclubs en scholen zouden niet meer kunnen bestaan zonder mantelzorgers, elftalleiders en luizenmoeders. En denk eens aan de vele vrijwilligers die elke maand de OKe in hun wijk bezorgen. De kerken lopen daarnaast vaak voorop bij hulp aan minder bedeelden en bijvoorbeeld ook vluchtelingen. Ik weet het: deze bezigheden hebben een ander karakter dan het vieren van de liturgie, maar is het vanuit een gelovig en Bijbels perspectief niet minstens even waardevol om je voor de samenleving en de medemens in te zetten?

Koos van der Bruggen


Reacties: okecolumn@ziggo.nl

Nieuwe visie: een mooier paradijs voor de oude Egyptenaren

Foto: Foto: PR

lezen n Kunsthistorica Corina Zuiderduin overhandigde afgelopen vrijdag, 15 februari, het boek Het Mooie Westen, mythen en symbolen in Egypte aan Wim Weijland, directeur van Rijksmuseum van Oudheden.

Het boek is bijzonder opmerkelijk omdat het een nieuwe visie biedt op het Egyptische wereldbeeld. Zo toont de Oegstgeestse onder meer aan dat het Egyptisch paradijs niet bestaat uit zware landarbeid dat de dode moest verrichten, zoals tot nu tot wordt aangenomen. Volgens haar zijn de paradijsvelden, die in dodenboeken steevast met oogst en zaaiscènes worden weergegeven, een vorm van beeldspraak. De Egyptenaar oogst de resultaten van zijn edele handelingen die hij tijdens zijn leven heeft verricht. In het boek worden diverse aspecten van de oude Egyptenaren in een ander licht geplaatst. Het blijkt dat hun levensvisie op logische denkbeelden is gebaseerd en dat de Egyptische godenwereld een samenhangend geheel is dat goed te begrijpen is.


Het Mooie Westen gaat over de schoonheid en wijsheid die achter de beelden van Egypte verborgen ligt. Het boek kwam tot stand onder begeleiding van Olaf Kaper, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij schreef ook het voorwoord. Aan de hand van prachtige afbeeldingen worden mythen en symbolen stap voor stap uitgelegd.

Het boek is verkrijgbaar bij het Rijksmuseum van Oudheden en in de Rijnlandse boekhandel.

Op donderdag 7 maart geeft Corina Zuiderduin een lezing in de Rijnlandse boekhandel in Oegstgeest.

Meditatief Moment

mediteren n De Bahá'í-gemeenschap van Oegstgeest nodigt iedereen op dinsdag 26 februari van harte uit om zich te laten inspireren en te mediteren over het thema 'Geestelijke groei'.

"De mens is in werkelijkheid een geestelijk wezen en alléén, wanneer hij vanuit de geest leeft, is hij werkelijk gelukkig", aldus Bahá'í-geschriften. Tijdens deze avond wordt uit de geschriften van de verschillende wereldgodsdiensten gelezen.
Aanmelden is niet nodig maar kan via e-mail oegstgeest@bahai.nl. De toegang is gratis. Locatie en tijd: Thv familie Lagas, Jacob van Maerlantlaan 31 Oegstgeest. Aanvang 20.00 uur.

Parkinson-café in Dorpscentrum

ontmoeting n Donderdag 21 februari zijn geïnteresseerden van harte welkom voor de bijeenkomst van het Parkinson-café in de Bomenzaal van het Dorpscentrum (Lijtweg 9).

Het programma bestaat uit twee oefeningen van Dr. Beat door Koos van Touw, en een lezing van logopedist Leon Heijmans.

Leon heeft in 1990 de opleiding tot logopedist aan de Hogeschool Nijmegen afgerond. Hij is daarna gaan werken in het speciaal onderwijs te Leiden en in de Logopediepraktijk Katwijk. Leon heeft tot juli 2007 in het Diaconessenhuis in Leiden gewerkt, op de afdeling neurologie. Daarnaast is hij actief voor de beroepsvereniging voor logopedisten (NVLF) en neemt deel aan eerstelijns overlegvormen. Leon is gespecialiseerd Parkinsontherapeut en afasietherapeut en heeft veel ervaring met het behandelen van slikstoornissen. Tevens werkt hij met zangers (pop, musical, klassiek) en (beroeps)sprekers.

21 februari: inloop vanaf 13.30 uur (start 14.00 uur) tot ongeveer 16.00 uur, in de Bomenzaal (1e verdieping) van het Dorpscentrum.

Feestelijke opening inloop DCO

inloop n Per 1 maart wordt de organisatie van het Inloophuis in het Dorpscentrum in Oegstgeest (DCO) overgenomen door Stichting Lumen Holland Rijnland.

Het Inloophuis aan de Lijtweg 9 is een gezellige huiskamer voor kwetsbare inwoners van Oegstgeest. Het biedt een ontmoetingsruimte waar, in een ongedwongen sfeer, een kopje koffie kan worden gedronken, een spelletje kan worden gedaan of gewoon een praatje kan worden gemaakt. Daarnaast worden er af en toe extra activiteiten georganiseerd. De openingstijden zijn maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. Er wordt een feestelijke start gemaakt met de vernieuwde Inloop op 1 maart om 15.00 uur. info: ariettevanhespen@lumen-hollandrijnland.nl

Lezing 'Van stress naar Zen'

lezing n Op maandag 25 februari organiseert The Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse een lezing over 'Van stress naar Zen'.

Zoek de harmonie in jezelf en de wereld. De lezing begint om 19.30 uur in Sijthoff Leiden, Doezastraat 1 in Leiden. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de lezing eindigt om circa 21.45 uur. Toegang vrij. Meer informatie: www.blavatskyhouse.org.

Symbolische start Open Innovatie Lab

Ook Dorpsmarketeer Marjolijn van der Jagt (midden) nam deel aan de symbolische start van het Open Innovatie Lab. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

leren n De startbijeenkomst van het Open Innovatielab op het bouwterrein naast Corpus op 8 februari was een zeer geslaagde bijeenkomst. Samen Groeien was het thema.

Ook Paul Dirkse, wethouder kennis, onderwijs, sport en financiën van de gemeente Leiden, was hierbij aanwezig. Tevens nam Marjolijn van der Jagt, Dorpsmarketeer Oegstgeest, deel aan het gebeuren. Veel en verschillende bedrijven en organisaties willen een bijdrage leveren aan het Open Innovatie Lab. Er werden challenges uitgewerkt door de bedrijven in de volgende thema's: Energie, Circulair, Groen, Water, Life Science en Chemie. Studenten moeten de komende weken aan deze uitdagingen gaan werken.

De ambities zijn hoog en de doelen gesteld. "We moeten van het gas af, we moeten anders bouwen, anders met energie omgaan, met voedsel, mensen en onze omgeving. Allemaal vragen naar technische innovaties, oplossingen en arbeid. Maar de handen en hoofden die deze uitdagingen aan zullen moeten gaan, die samen tot de nodige innovaties zullen moeten komen en hier praktische toepassingen voor moeten vinden, die mensen zijn er nog niet, en ze zitten verontrustend genoeg op dit moment ook nog niet in de schoolbanken."

Met het Open Innovatie Lab willen betrokken partners in de regio techniekonderwijs aantrekkelijker maken door innovatie en het bedrijfsleven aan het onderwijs te koppelen. Ook wil men de instroom in het technisch onderwijs vergroten. Tevens wordt er een basis gelegd voor de samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven die nodig zullen zijn om de aansluiting om de (technische) arbeidsmarkt duurzaam te verbeteren.

Dit onderwijs en gekoppelde activiteiten zullen deels plaatsvinden in de stad, het dorp en bij bedrijven, maar ook deels in en rondom het nieuw te bouwen Open Innovatie Lab, een circulair paviljoen op het Oegstgeester gedeelte van het Bio Science Park. Een inspirerende plek waar techniek en innovatie vanzelfsprekend zijn, en waar de gemeenschap elkaar kan treffen om informatie en innovatie uit te wisselen, elkaar te enthousiasmeren en de verhalen te vertellen die voor de regio zo belangrijk zijn.

Onewomanshow Ekaterina Leventals een fascinerende mengeling van vertelkunst, zang en speelvreugde

De Grens is gebaseerd op dagboekfragmenten van Ekaterina Levental, toen ze als 16-jarige vluchteling aankwam in Nederland. | Foto Chris Koolmees Foto: Chris Koolmees

muziek n De befaamde mezzosopraan, harpiste en actrice Ekaterina Levental keert terug, zaterdag 9 maart om 20.30 uur in Theater Het Trefpunt te Warmond. In samenwerking met Muziekkamer Oegstgeest is zij hier met haar onewomanshow De Grens. Dit is het tweede deel van het tweeluik van de vluchteling die zij was en handelt over haar wederwaardigheden in niemandsland. Aangrijpend, hilarisch en ontwapenend tegelijk.

Het decor van het documentaire muziektheater van Ekaterina Levental en regisseur Chris Koolmees is sober en flexibel. Zo kan het even goed in een huiskamer worden opgevoerd. Waarachtig dichtbij theater, gedoopt in een fascinerende mengeling van pakkende vertelkunst, pure, klassieke zang en ernstige speelvreugde. In Ekaterina Leventals komische talent is een zekere hang naar cabaret te bespeuren. Dit bleek al uit De Weg, het eerste deel van haar tweeluik dat in december 2017 in Warmond ging. Daarin toont zij het tienermeisje dat zij was, in de orkestbak van de opera vol dromen en verlangens eerst, maar nu met haar familie op de vlucht. In Oezbekistan zijn Joden niet meer gewenst. De reis van het zestal leidt naar Israël, omdat vader geen Jood is in arrenmoede naar Moskou, op goed geluk nemen ze de trein naar Nederland, hartverscheurend als ze onderweg moedeloze oma verliezen.

De haren rijzen je wel vaker te berge, toch welt telkens humor op, of je houdt bij wijd opengesperde ogen de hand voor de mond, gegeneerd proestend. Deze voorstelling, De Grens, trekt immers langs opvangkampen waar de bewoners tussen hoop en wanhoop stuiteren, bij tenenkrommend paternalisme en dito goede bedoelingen.

Met een beurs voor vluchtelingen studeerde Ekaterina Levental harp in Enschede, Detmolt en Lyon, en in Den Haag zang aan het Koninklijk Conservatorium. Deze studies voltooide zij met de hoogste waardering en steeds onderstreept ze dat zij aan Nederland alles te danken heeft. Kaarten à 19,50 via theaterhettrefpunt.nl, VVV Warmond en aan de kassa.

Lezersactie

De Oegstgeester Courant geeft vier gratis kaarten weg aan degenen die antwoord weten op deze vraag: waar eindigt Ekaterina Leventals voorstelling De Weg, en waar begint haar volgende onewomanshow De Grens? Zie ook muziekkamer-oegstgeest.org. Stuur de oplossing naar redactie@oegstgeestercourant.nl, de winnaars krijgen zaterdag 2 maart bericht.

Inschrijving nieuwe cursussen

evenementen n Binnenkort verzorgt de Stichting Evenementen opnieuw meer dan twintig cursussen voor meer dan tweehonderd kinderen.

Dankzij de inzet van dansdocent Inge Pieterse kan er weer gedanst worden. Voor de allerkleinsten zijn er de cursussen Peuterdans (do 2-4 jr) en K3-dans (do 4-6 jr) en voor de oudere kids is er Streetdance (do 7-10 jr).
Opnieuw kan er getrommeld worden tijdens Djembé en Percussie (wo 7-14 jr). Tijdens deze populaire cursussen kunnen ritmische kids zich lekker uitleven op prachtige Afrikaanse trommels en maken ze kennis met een aantal andere percussie-instrumenten.
Bij de cursus Spelen met Muziek (wo 4-5 jr) van Claudia Maggioni en Patrizia Tosellini maken jonge kinderen aan de hand van leuke liedjes en het spelen op kleine instrumentjes op ongedwongen wijze kennis met de basisbeginselen van muziek. De Italiaanse variant van deze cursus heet Giocare con la Musica.
Musicaldocente Susanne de Rooij heeft het plan om met een aantal muzikale kids (do 9-12 jr) een schitterende musical in te studeren. Om in te spelen op de toenemende vraag naar muzieklessen voor jongere kids staat ook dit jaar de cursus Voice4Kids (do 7-9 jr) op het programma.
Toneeldocent Pim Karhof laat bij de cursus Toneel Spelen (vr 8-12 jr) jeugdige acteurs en actrices ervaren hoe het is om echt op de planken te staan. iteraard worden ook deze cursussen afgesloten met een schitterende uitvoering.
Tijdens de teken/schildercursus (di 6-9 jr) komen diverse technieken aan de orde en wordt ingespeeld op de individuele mogelijkheden van de deelnemers.
Bij Creakids (wo 7-10 jr) maken de kinderen leuke verrassende werkstukjes.
Voor nieuwsgierige kinderen die leuke en leerzame proefjes willen doen opent het Juniorlab (wo-8-11jr) ook opnieuw haar deuren en voor kinderen die met duurzame techniek aan de gang willen gaan is er Technicakids (di-9-12 jr).
Op de woensdag gaan in 'De Bakkerij' (wo 9-12 jr) jeugdige bakkers aan de slag met deeg, bakvormpjes en deegrollers. Uiteraard mogen de kinderen de lekkernijen mee naar huis nemen, waar iedereen kan smullen van de smakelijke bakresultaten.
Op nieuw opent het Kinderkookcafé (wo-do-vr 8-12 jr) op diverse dagen haar deuren. Tijdens de kooklessen maken de kookkids zelf een heerlijke maaltijd klaar. De cursus wordt afgesloten met een Kidsrestaurant, waarvoor familie en andere belangstellenden worden uitgenodigd.
Op veelvuldig verzoek is er opnieuw Kokkies (di 7-8 jr): een kookcursus speciaal voor jongere kinderen en kunnen de meer ervaren kookkids later dit seizoen aan de slag bij Kids Culinair (wo 9-12jr), waarbij met moeilijkere wordt gewerkt.
Ook dit seizoen verzorgt professioneel yogadocente Jeannette Grootendorst-Nijhuis speciale Kinderyoga-cursussen (di 4-7 jr/7-12 jr).

Meer informatie over inhoud, data en kosten van de cursussen: www.st-evenementen.nl / 071-5171540.

Strandexcursie Katwijk

wandelen n De Strandgroep van IVN regio Leiden organiseert op zaterdag 23 februari een strandexcursie voor het hele gezin over wat je vindt en ontdekt in de zee en op het strand. Tijdstip: 13.00-15.00 uur. Verzamelen: parkeerterrein Noordduinen, Noordduinseweg in Katwijk aan Zee, op de hoek bij de KNRM-loods.

De excursie is gratis en voor alle leeftijden. Aanmelden niet nodig.

Oriëntatieworkshop vrijwilligerswerk

inzet n Wie zich vrijwillig in wil zetten of eens van plek of project wil wisselen, maar niet goed weet wat hij of zij wil, is welkom op 5 maart bij de oriëntatieworkshop van Verder Leiden voor inwoners van Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en op aanvraag Leiderdorp.

Verder organiseert trainingen en workshops voor vrijwilligers. In deze workshop krijgen deelnemers informatie over vrijwilligerswerk en gaan ze in kaart brengen welke kwaliteiten ze hebben en wat wensen en mogelijkheden zijn. Hierdoor kunnen ze gericht oriënteren en zoeken naar passend vrijwilligerswerk.

Meer informatie is te vinden op www.i-doe.nl/agenda.

Nieuwe bussen voor SKO

Foto: Foto:

vervoer n Het was op 14 februari liefde op het eerste gezicht voor de chauffeurs en hun nieuwe bussen.

Op deze mooie Valentijnsdag heeft Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) vijf nieuwe bussen voor de vervoersservice samen met de chauffeurs opgehaald bij de dealer in Uithoorn. De nieuwe bussen zijn allemaal voorzien van een nieuw ontwerp met een eigen kleur. Lekker herkenbaar voor de kinderen. Zo weten ze direct aan de hand van de kleur welke bus ze moeten hebben. En daarnaast hebben alle bussen airbags en een Track- & Trace systeem zodat de SKO de bussen via GPS op de voet kan volgen.

De bussen zijn de eerste Fiat Talento's voor personenvervoer in Nederland met een diesel AdBlue om NOx uitstoot te reduceren met 85%.


Campagne 'Terug naar Oegstgeest' zet Oegstgeest in de regio op de kaart

Dorpsmarketeer Marjolijn van der Jagt en voorzitter stichting Dorpsmarketing Oegstgeest Hans Ludo van Mierlo zijn enthousiast over de actie 'Terug naar Oegstgeest'. Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

dorpsmarketing n De permanente promotiecampagne van de Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest is begonnen. De slogan 'Terug naar Oegstgeest' duikt overal op in het dorp. Hij staat prominent op winkelruiten, clubhuizen en hotels.

'Terug naar Oegstgeest' is een 'aanhaak-campagne', die steeds meer deelnemers moet krijgen. De voorzitter van de stichting, Hans Ludo van Mierlo, en dorpsmarketeer Marjolijn van der Jagt, lichten de campagne gezamenlijk toe.

Marjolijn van der Jagt Hans Ludo van Mierlo zijn enthousiast over 'Terug naar Oegstgeest'. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Waarom de campagne?
Van Mierlo: "We zijn een Top-tien woongemeente met uitstekende voorzieningen op bijna elk gebied, maar dat is niet langer vanzelfsprekend. De samenstelling van de bevolking verandert, het koopgedrag verandert, het verenigingsleven verandert. Onze winkelcentra staan onder druk blijkt uit permanent koopstromenonderzoek. Als we onze uitstekende voorzieningen in stand willen houden moeten we onze dorpstrots hoog houden en mensen van omliggende plaatsen interesseren voor onze winkelgebieden, evenementen, sportclubs en andere activiteiten."

Wat houdt de campagne in?

Van der Jagt: "De slogan Terug naar Oegstgeest is een paraplu waarmee we permanent aandacht vragen voor de vele commerciële, culturele en maatschappelijke activiteiten in het dorp, zoals de 5-Mei Fair, het Osger- en Open Monumentenweekend, het Springkussenfestival, de Poldercross, de Kerstmarkt, concerten in de Pauluskerk en het Groene Kerkje en ga zo maar door. Er zijn zoveel activiteiten die het de moeite waard maken Oegstgeest te bezoeken. We werken ook aan campagnes rond thema's als winkelen, wonen, werken, sporten, cultuur, trouwen, eten en drinken in Oegstgeest. Vanaf april hebben we een fraai vormgegeven site Terug naar Oegstgeest, waarmee alle partijen in het dorp hun activiteiten nog breder onder de aandacht kunnen brengen."

Op wie is de campagne gericht?

Van Mierlo: "We richten ons met de campagne vooral op bewoners en bedrijven in de regio. We spreken nadrukkelijk van een aanhaak-campagne. Met Terug naar Oegstgeest hebben we een sterk beeldmerk. We nodigen winkeliers, verenigingen en instellingen uit dit beeldmerk ook in hun eigen communicatie te gebruiken. De volgende stap is dat we steeds meer betekenis geven aan de slogan. Je kunt als bibliotheek bij voorbeeld denken aan een lezingencyclus en als winkelier of horecabedrijf aan korting bij herhaald bezoek. De themacampagnes doen we steeds samen met belanghebbenden."

Vanwaar de slogan Terug naar Oegstgeest?

Van Mierlo: "Deze titel van een boek van Jan Wolkers is bijna spreekwoordelijk geworden. Het ligt voor de hand daar dan ook gebruik van te maken. De cabaretier Finkers grapte eens over zijn eigen woonplaats: het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen, in Almelo is altijd wat te doen. De marketingorganisatie van Almelo introduceerde daarop de slogan Er is altijd wat te doen. Dat heeft gewerkt. Almelo is nu genomineerd als evenementenstad van het jaar. Zo moet Terug naar Oegstgeest ook voor ons gaan werken."

'Oegstgeest heeft nu een krachtig woord- en beeldmerk: 'Terug naar Oegstgeest' geschreven in een krachtig handschrift met een korte ferme streep daaronder'

Wat gaan we nog meer zien van Dorpsmarketing?

Van der Jagt: "Je gaat Oegstgeest straks steeds meer terug zien in de media en op YouTube. We zitten zelf vol plannen en ideeën. Maar allereerst willen we bestaande belangen verbinden en bestaande kansen publicitair beter benutten. Daarnaast zullen we nieuwe kansen scheppen. De onderliggende vraag daarbij is steeds: waar zijn de bewoners, ondernemers, verenigingen en evenementen in het dorp mee geholpen? Met sommige ondernemers werken we momenteel aan exclusieve Oegstgeester producten, met andere aan themacampagnes, met enthousiaste inwoners en verenigingen aan evenementen, zoals rond Boerhaave."

Wie gaat dat betalen?

Van Mierlo: "De gemeente is een belangrijke subsidiegever, maar ondernemers, instellingen en verenigingen in het dorp dragen ook financieel bij, hetzij als vaste partner van Dorpsmarketing of als deelnemer in themacampagnes. Je kunt zeggen dat vooral toeristen via de toeristenbelasting Dorpsmarketing betalen. Leiden stelt de volledige opbrengst van de toeristenbelasting beschikbaar aan Leiden Marketing. In Oegstgeest is dat minder dan de helft. We zouden blij zijn met vijftig procent van de toeristenbelasting om zo nog beter onze toegevoegde waarde te kunnen bewijzen."

Hoe lang duurt de permanente campagne?

Van Mierlo: "Jarenlang. Marketing is geen sprint, maar een marathon. Je moet een imago gestaag opbouwen en dat dan blijven onderhouden. Ik neem aan dat de gemeente en onze partners in het dorp dat ook begrijpen en ons financieel blijven steunen. Als het goed is verdienen we dat geld samen ook weer ruim terug. Het aantal overnachtingen in de Oegstgeester hotels groeit jaar na jaar en daarmee ook de opbrengst van de toeristenbelasting. Hiermee stimuleren we weer de economische en sociaal-culturele activiteiten in het dorp."

Wat gaan we nog meer zien op korte termijn?

Van der Jagt: "Na de succesvolle Wolkersweken in 2017 hebben we nu bij gelegenheid van zijn 350ste geboortedag op 31 december jl. een Boerhaavejaar. Zo geven we promotionele ondersteuning aan voorgenomen activiteiten en roepen we extra culturele en economische activiteiten in het dorp op, zoals Boerhaave-lezingen en Boerhaave-arrangementen in de hotels. De Uit-agenda Oegst!, die Wil van Elk voor ons verzorgt en wekelijks publiceert in de Oegstgeester Courant en op internet, krijgt een facelift en upgrading."


Wat moeten winkeliers, verenigingen en organisaties doen als ze de slogan Terug naar Oegstgeest zelf ook willen gaan gebruiken?

Van der Jagt: "Wie nu wil aanhaken, adviseer ik: stuur even een berichtje naar info@dorpsmarketingoegstgeest.nl en je hoort snel van me."

Ongeneeslijk ziek…en nu?

scarabee n Op 25 februari organiseert inloophuis Scarabee een bijeenkomst over kanker en ongeneeslijk ziek zijn. Nynke Humalda verzorgt de inleiding en begeleidt het gesprek.

Kanker en ongeneeslijk ziek. Wat gebeurt er met jou of degenen naast je als de diagnose ongeneeslijk ziek krijgt? Ineens wordt eindigheid van leven heel concreet. Wat zijn je wensen, dromen en gedachten of die van naasten? Kun je dit delen met je dierbaren? De één praat hier makkelijk over. De ander is angstig, heeft duizend vragen, wordt boos of ontkent.
Nynke Humalda vertelt deze avond over eindigheid en gaat met je in gesprek met als doel om "straks" bespreekbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast kun je onderzoeken of de besloten ontmoetingsgroep (4 bijeenkomsten) die binnenkort start, je extra kan ondersteunen in de tijd die volgt.
We heten je van harte welkom bij Inloophuis Scarabee op de Oude Vest 17 in Leiden. De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur en de toegang is gratis. We starten om 19.30 uur. Aanmelden is niet verplicht maar wel prettig: cafe.scarabee@gmail.com
Nieuwsgierig naar wie Nynke is? Neem eens een kijkje op haar website: www.saddha.nl

Heilige Onrust

Lezing&Gesprek n Oude geloofszekerheden verdampen. Veel mensen kunnen weinig meer met de traditionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm.

Met 'Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie' (Uitgeverij Ten Have) schreef Frits de Lange een boek voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen. De Lange zoekt naar nieuwe wegen, en gaat daarvoor te rade bij de moderne pelgrim, die tegenwoordig massaal naar Santiago de Compostella trekt. Voor de pelgrim 2.0 telt niet de kerkelijke leer, maar de spirituele en fysieke ervaring van de reis zelf. Ze voelen zich door iets of iemand (is dat 'God'?) geroepen om op pad te gaan. Veel theologie zit in het hoofd – zeker bij protestanten. Het gaat over de leer. Maar dit is volgens Frits de Lange de kern van geloven: opstaan, in beweging komen, de ene voet voor de andere zetten. "Voor mij is de kern van geloof dat je de moed hebt om elke morgen opnieuw uit bed te stappen, te verlangen naar beter, voller, rechtvaardiger leven, en de hoop niet opgeeft dat het er ooit van komt." In het spoor van de moderne pelgrim probeert De Lange tot het hart van de joods-christelijke traditie door te dringen.
Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. www.fritsdelange.nl

Dorpscentrum Bomenzaal, woensdag 27 februari, 20.00 – 22.00 uur. Richtbedrag € 5,-
Gerrie Kooijman 06-1839 2604
Aart Verburg, 06-1338 5961

Comité opgelucht over uitstel windmolens op Akzo-terrein

Vervolg van de voorpagina

Het Comité, een stichting in oprichting, is een bundeling van particulieren, diverse VvE's, buurt- en wijkverenigingen in Teylingen en Oegstgeest. Het is twee jaar geleden opgericht toen de plannen van Akzo om bij het bedrijf aan de rand van Teylingen en Oegstgeest twee windturbines van ieder 172 meter hoog neer te zetten.

"De afgelopen jaren hebben wij de windmolen-materie grondig bestudeerd. Windturbines maken infrageluid (1-20hZ), wat tot acht kilometer ver draagt en niet te dempen is. Infrageluid is niet hoorbaar, maar wel voelbaar als trillingen en ongezond voor mens en dier. Infrageluid kan hart- en vaatziekten, het windturbine-syndroom, slapeloosheid en oververmoeidheid veroorzaken. De risicogroepen zijn vooral zwangere vrouwen, ouderen en jongeren. Deze risico's zijn niet afgedekt door de huidige wet- en regelgeving in Nederland – het fenomeen windmolen is nog betrekkelijk nieuw – maar is wel al aangepast aan andere landen. Dit resulteerde in de regel in Polen en Beieren (Duitsland) van een minimale afstand van tien keer de tiphoogte tot bebouwing. Duidelijk is dat de bedrijfsgebouwen van Akzo zélf niet eens voldoen aan deze eis. Hetzelfde geldt voor de wijken Haaswijk, Klinkenbergerplas en westelijke wijken in Warmond en Sassenheim, evenals voor de inwoners van de naast Akzo gelegen jeugdgevangenis Teylingereind", aldus het comité.

Andere punten waarom het Comité fel tegen de komst van dergelijke turbines op die plek is:

- "De turbines worden 172 meter hoog; de Euromast is 180 meter. De reclamemast van de McDonalds bij station Teylingen is 35 meter. De windmolens zouden de verre omstreken domineren."
- "De provincie Zuid-Holland, die de Akzo-locatie heeft aangewezen, heeft niet ingecalculeerd dat Akzo een hoogdrempelige categoriale BRZO is (Besluit Risico Zware Ongevallen), eenvoudig gezegd: een chemieconcern, met al de nodige risico's van dien. Er worden 9000 ton licht ontvlambare brandbare stoffen opgeslagen."
- "Eerder hebben de politieke partijen van Teylingen en Oegstgeest zich in meerderheid uitgesproken tegen dit plan, al gaat de provincie over een vergunningsaanvraag."
- "In de praktijk zouden de rotorbladen van de windmolens op verschillende locaties terecht kunnen komen. De wiektoppen kunnen 400 tot 600 meter ver weg worden weggeslingerd en hebben een gewicht van tien ton (10.000 kg). De snelheid van zo'n wiektip is zo'n 300 kilometer per uur. Een groot risico in een dichtbevolkt gebied; de dichtstbijzijnde woning bevindt zich op nog geen honderd meter afstand. Jeugdgevangenis Teylingereind, diverse woningen en industrieterreinen zijn op steenworp afstand gelegen."
- "De naastgelegen Elsgeesterpolder is beschermd vogelgebied en de locatie ligt op een kruispunt van trekroutes van vleermuizen."

ASC behaalt doelstelling

Ilker Kalcar (l) en Jelle Schouten (r) waren trefzeker voor ASC. | Foto Wim van Tuijl Foto: Wim van Tuijl

voetbal n ASC heeft afgelopen zondag door een 2-0 zege op Bernardus zich geplaatst voor de derde klasse hoog, waarin gespeeld wordt voor promotie naar de tweede klasse. Daarmee is een goede eerste seizoenshelft bekroond.

Zes van de vijftien clubs zouden na de eerste seizoenshelft in aanmerking komen om in de tweede helft van het seizoen, samen met vijf verenigingen uit een andere derde klasse, te gaan spelen in de derde klasse hoog om promotie naar de tweede klasse. Na winst op Nicolaas Boys twee weken geleden en het gelijke spel onlangs tegen Van Nispen had de formatie van Mo Boudrine zich een uitstekende uitgangspositie verworven om tegen Bernardus de klus te klaren. Een gelijkspel zou volstaan. De test werd glansrijk doorstaan. Dolle taferelen dus bij spelers en trainer na afloop. Mo Boudrine: "Tijdens de wedstrijd was duidelijk het klassenverschil te zien tussen ASC en Bernardus, dat niet voor niets derde van onderen staat. Verdedigend moest mijn team zeer waakzaam blijven. Een vroege tegengoal kon leiden tot een zeer defensief spelende tegenstander waar haast geen doorkomen meer aan is voor onze aanvallers. Ik was dan ook zeer gelukkig toen een schitterend schot van Jelle Schouten ver buiten het strafschopgebied de keeper kansloos passeerde", verklaarde hij. Deze treffer na 30 minuten gaf de thuisclub zelfvertrouwen en ging direct op zoek naar uitbreiding van de stand, hopend de klus al voor rust te klaren. Bernardus trachtte wel druk te zetten, maar had niet de aanvallende capaciteiten om tot grote kansen te komen. Verdedigend speelde ASC zeer attent. Na een kwartier spelen in de tweede helft viel de beslissing. Jelle Schouten speelde zich aan de rechtervleugel knap vrij en plaatste de bal in de voeten van Ilker Kalcar die eenvoudig de doelman van Bernardus passeerde. Het was de beslissing. De tegenstander probeerde nog iets aan de stand te doen. Tevergeefs, want de ASC-verdediging bleef alert om te voorkomen dat er een zenuwslopende slotfase zou ontstaan. "Doel bereikt en dat mogen we vieren", aldus een dolgelukkige Mo Boudrine.

Foto: Ruben Dutrieux

Fiks laat belangrijk punt liggen

Fiks moet de vier resterende wedstrijden winnen om de titel te bemachtigen. | Foto Wim van Tuijl Foto: Wim van Tuijl

korfbal n Korfbalvereniging Fiks is in Scheveningen tegen middenmoter KVS niet verder gekomen dan een gelijkspel. Aan het slot van de wedstrijd stond er 20-20 op het scorebord.

De ontmoeting in Middelburg tussen de directe concurrenten Swift en Oranje Wit eindigde in 28-29 voor laatstgenoemde, die daarmee nu met Fiks de koppositie deelt.
De consequentie is dat Fiks de vier resterende wedstrijden moet winnen om de titel te bemachtigen. Eindigen Fiks en Oranje Wit met een gelijk puntenaantal, dan profiteert Fiks van het voordeel, dat het team van Rick Nell een beter onderling resultaat heeft. Het spelniveau en de scherpte zullen absoluut beter moeten zijn dan afgelopen zaterdag tegen KVS.

Rick Nell: "Mijn team had een bedroevend slechte start. De verdedigende scherpte ontbrak en in de aanvalsopbouw ging er veel mis in de passing." Daarmee wees hij op de eerste 11 minuten, waarin Fiks tot slechts één treffer kwam en daarmee KVS het vertrouwen gaf dat er mogelijk gestunt zou kunnen worden. De tegenstander speelde volle bak om het de koploper zo moeilijk mogelijk te maken. Lange tijd werd er om en om gescoord en bleef het verschil één, hooguit twee, doelpunten. Michelle Rozenbroek, Roy Vreeken en Mart Hortensius schoten Fiks in de tweede helft naar 11-14 en leek hun team een doorbraak te forceren. Het was van korte duur. KVS veroverde vaak de bal en kreeg een doeltreffende opleving. De stand veranderde in 19-16 voor de thuisploeg met nog zes minuten te gaan. KVS zou het zoete aroma van een verrassende zege niet gaan proeven. Laatstgenoemde twee schutters brachten Fiks langszij. Ook de 20-19 kreeg een scorende reactie; in de laatste minuut redde Roy Vreeken uit een strafworp een punt voor Fiks.

Pecos onder de indruk van Gabrielius Camara

Ook Tony Nader wist niet te winnen. | Archieffoto Henk van Gijzen Foto: Henk van Gijzen

tafeltennis n De tafeltennissers van Pecos kwamen zaterdag met vijf punten terug uit Zoetermeer. Tevreden met de uitslag, maar zwaar onder de indruk van de sterspeler van Taverzo 2.

Als Pecos dit seizoen geen kampioen wordt, komt dat waarschijnlijk door Gabrielius Camara. Die werd in december 13 en is het grootste talent van Nederland sinds jaren. De rol van kopman bij de reserves van de landskampioen vervult hij alvast met verve. Hij is te sterk voor de tweede divisie en wist tegen Pecos drie keer met 3-0 te winnen.
"Een leuk, bescheiden ventje", oordeelde Tony Nader na zijn nederlaag. "En niet normaal, zo stabiel". Dat stabiele slaat overigens niet op Camara's niveau, dat bijna zienderogen stijgt. Hij was aan het begin van het weekend nog de nummer 49 van de Nederlandse ranglijst. Drie zeges tegen Pecos en een invalbeurt op zondag in de hoofdmacht later – inclusief een knappe overwinning op Casper ter Lüün – is hij de nummer 36.

Het lijkt erop dat het jonkie geen gek figuur zou slaan op het grotemensen-NK, begin maart.


Nog los van het imposante optreden van Camara, speelde de wedstrijd van zaterdag zich af op een voor tweededivisiebegrippen hoog niveau. Nader maakte zijn status waar door de twee andere Zoetermeerders te kloppen. Ibrahim Yildizlar was Arjan Huiden duidelijk de baas maar verzuimde helaas om tegen Bas Douma het winnende punt te maken. Douma was eerder wel door Maroun Nader geklopt. Dankzij Oegstgeester succes in het dubbel werd het uiteindelijk een keurige 5-5.


Pecos behoudt daarmee de koppositie en heeft de uitwedstrijden tegen de belangrijkste concurrenten Entac en Taverzo al achter de kiezen. Beide duels eindigden in 5-5. Pecos zint op revanche in de thuisduels en heeft de titelkansen in ieder geval in eigen hand. Een geruststellende gedachte is bovendien dat Camara dit seizoen niet eens per se Taverzo 2 kampioen hoeft te maken; hij zal in september wel ruimschoots toe zijn aan een basisplaats in Taverzo 1.

Kaiser Lentelezingen

lezing n Vijftig jaar geleden landde de eerste mensen ooit op de maan. Ter ere van dit jubileum staan de Kaiser Lente Lezingen dit jaar geheel in het thema van onze maan.

Er zal teruggekeken worden op de belangrijke ontwikkelingen die in die tijd binnen de ruimtevaart plaatsvonden, bezoekers leren over manen rond exoplaneten, zien hoe we de Maan kunnen gebruiken als een supergrote deeltjesdetector en werpen een blik op de spannende nieuwe mogelijkheden tot exploratie die de toekomst ons zal brengen op het gebied van de Maan.

Kijk voor meer informatie op: http://www.oudesterrewacht.nl/lentelezingen/


De eerste lezing is op zaterdag 9 maart. Dan zal Prof. Dr. Stijn Buitink bespreken waarom er voor het meten van bepaalde kosmische deeltjes een detector nodig is ter grootte van de Maan, en wat we van deze deeltjes over het Heelal kunnen leren. Hij zal uitleggen hoe het inderdaad mogelijk is om onze maan in een deeltjesdetector te veranderen.


De lezingen vinden plaats in de Oude Sterrewacht Leiden, het adres is Sterrewachtlaan 11, 2311 GP Leiden De lezingen beginnen elk om 14.00 uur, na de lezingen is er de mogelijkheid om een rondeleiding door de oude sterrewacht te volgen.

5 VWO'ers ontdekken de praktijk

leren n 38 leerlingen van verschillende middelbare scholen in Leiden en omgeving hebben zich de afgelopen vijf weken verdiept in Neurologie en Oncologie. Bedrijven op het biosciencepark en de Universiteit Leiden hebben hun deuren opengesteld voor deze doelgroep. Sprekers uit het vakgebied vertelden over hun beroep en ook patiëntverhalen kwamen voorbij. Natuurlijk mocht een stukje praktijk in de vorm van een casus uitwerken of een proef uitvoeren niet ontbreken.

De leerlingen hebben in 5 vrijdagmiddagen diverse thema's rondom neurologie of oncologie behandeld. Dit deden zij enerzijds ter oriëntatie op hun vervolgopleiding, maar ook om een kijkje te nemen bij bedrijven en verhalen te horen over de praktijk ná een vervolgopleiding. Met deze praktijkkennis kunnen de leerlingen later beter een keuze maken over hun vervolgopleiding. De leerlingen doen op vrijwillige basis mee en kiezen voor één van beide thema's. Voor deelname aan dit project genaamd "Leren over Leven" (georganiseerd door Technolab Leiden), krijgen de leerlingen vrij van hun reguliere lessen op school.

Aanstaande vrijdag presenteren de leerlingen hun ervaringen aan ouders, bedrijven, leraren en andere geïnteresseerden. Dit doen zij in het Kamerlingh Onnes Gebouw van de Universiteit Leiden, waar ook wethouder Martine Leewis de leerlingen zal toespreken en haar waardering voor het project zal toelichten. De leerlingen krijgen een certificaat als bewijs van hun deelname.

FC Oegstgeest verstevigt tweede plek

Peter Messemaker voorkomt een doelpunt van Woubrugge. | Foto Lichtenbeldfotografie.nl Foto: Paul Lichtenbeld

voetbal n FC Oegstgeest won afgelopen zaterdag, 16 februari, met 3-1 van Woubrugge. Op driekwart van de wedstrijd kwam Woubrugge nog wel even gelijk, maar korte tijd later maakte FC Oegstgeest dit weer goed (2-1). Vlak voor tijd ging de deur definitief dicht met maken van de 3-1. Het was een sportieve wedstrijd waarin FC Oegstgeest ondanks gevaarlijke tegenstoten wel de bovenliggende partij was.

Afgelopen week is het terras op het complex van FC Oegstgeest helemaal gereedgekomen. Hierdoor is het oppervlak van het terras sterk vergroot. En dat is ook wel nodig om al de toeschouwers te herbergen. De timing was perfect want zo was iedereen in staat om vanaf het terras in een heerlijk voorjaarszonnetje van de wedstrijd te genieten.

Beeld van het Vivax-minipolo-toernooi. | Foto Ad Jordaans Foto: Ad Jordaans.

FC Oegstgeest startte niet in de sterkste opstelling. Doorgaans beginnen Timo Lichtenbeld, Lars van Bommel en Bob den Hollander wel in de basis, maar nu was dat de bank. Trainer Huig Jan Heeringa en assistent-trainer Cor Varkevisser zouden in het laatste half uur van de wedstrijd nog wel een aantal wissels toepassen om naar eigen zeggen "de wedstrijd open te breken". Daar slaagden wel in ieder geval goed in.
Beide ploegen wilden voetballen. Hierdoor was het een open wedstrijd met kansen aan beide zijden. FC Oegstgeest had hierbij over het algemeen wel het meeste initiatief en overwicht. Rond de vijftiende minuut lanceerde Rens van der Spek aanvaller Abel Bormans die vanaf eigen helft ongestoord richting Woubrugge doel kon opstomen (1-0). Lange tijd zou dit onveranderd blijven ondanks grote kansen aan beide zijden. Zo kwam Abel Bormans in de 34ste minuut na diverse capriolen in een kansrijke positie, echter zonder het gewenste resultaat. Ook kwam hij in het begin van de tweede helft nog een keer vrij voor de keeper. Ook nu ging de bal net naast.
In de 66ste minuut constateerde de scheidsrechter een overtreding in het zestien meter gebied van FC Oegstgeest. Peter Messemaker wist de penalty goed te pareren, maar helaas scoorde Woubrugge in tweede instantie alsnog (1-1). Zo zag Woubrugge hun sterke start in de tweede helft toch beloond.
De gelijkmaker was tevens ook een wake-up call voor FC Oegstgeest. De trainersstaf besloot een aantal wissels toe te passen, eerst werd Bob den Hollander ingebracht ten koste van Joep den Tulder. En later Lars van Bommel voor Rens van der Spek. Özcan Bayram was al eerder ingekomen voor Daniël Gras. Dit bleek een duidelijk keerpunt in de wedstrijd. Op aangeven van Adil Harfaoui zette Lars van Bommel heel snel de 2-1 op het scorebord. Even later spatte een schot van Adil Harfaoui nog uiteen op de lat.
Abel Bormans tekende vlak voor tijd voor het derde doelpunt. Met een prachtige lob verschalkte hij de overigens zeer goed keepende keeper van Woubrugge: 3-1.

Dankzij de winst op Woubrugge afgelopen zaterdag en de winst van LSVV70 op Alphense Boys verstevigt FC Oegstgeest zijn tweede plek in de ranglijst. Woubrugge kwam natuurlijk naar Oegstgeest om bij winst dichterbij, op drie punten, te komen. Gezien de verdienstelijke resultaten van de laatste wedstrijden van Woubrugge was dat ook niet ondenkbaar. Ook Alphense Boys had bij winst FC Oegstgeest in de stand dichter genaderd. Gelukkig werd dit door LSVV70 tenietgedaan. Nu staat FC Oegstgeest dus 6 punten los op nummer drie in de ranglijst.

Aanstaande zaterdag staat de uitwedstrijd bij LSVV70 op het programma. LSVV70 is de laatste tijd ook in de 'winning mood', dus zaak voor FC Oegstgeest om volgende week het 'koppie' erbij te houden.

Nazanins gedachten over Nederland

Foto: Willemien Timmers

Scholen in Afghanistan

column n Het onderwijssysteem in Afghanistan is anders dan in Nederland.

Onze scholen in Afghanistan beginnen vanaf zeven jaar.Tot die tijd zijn de kinderen thuis want de meeste moeders werken niet. Vanaf zes jaar gaan ze wel naar de moskee, daar leren ze het Arabische alfabet. Ze leren ook over de Islam. Sommige kinderen blijven de lessen op de moskee volgen maar niet allemaal. Het schooljaar begint in april, als de kinderen ongeveer zeven jaar zijn gaan ze naar school. Ze lopen alleen naar school om zeven uur 's ochtends. Sommigen moeten wel een half uur lopen. Ze hebben een paar uur school en dan lopen ze weer naar huis. De ouders gaan nooit mee naar school met hun kinderen. De kinderen moeten drukke wegen oversteken wat vaak heel gevaarlijk is. Soms gebeuren er ongelukken. Kinderen op die jonge leeftijd lopen niet altijd snel door. Als ze te laat zijn mogen ze niet meer de school in.

Er zijn jongens- en meisjesscholen. De scholen hebben hoge muren want de kinderen mogen niet de school uit tijdens de les en vreemden mogen de school niet in. De lokalen zijn heel saai, er is alleen een schoolbord en verder zijn de muren kaal. De kinderen dragen op school een uniform. De jongens dragen een blauwe bloes en de meisjes dragen zwarte kleren met een witte hoofddoek. Meisjes mogen geen sieraden aan en jongens mogen geen lang haar hebben. Als hun haar te lang is knippen ze het op school af. Er wordt veel straf gegeven. Wanneer ze hun huiswerk niet hebben gedaan of niet netjes gekleed zijn, of ruzie maken slaan de juffen en meesters de kinderen.


In Afghanistan wordt op school niet veel geknutseld of creatieve activiteiten gedaan. Daarom vinden de kinderen school niet leuk. Daar worden heel ouderwetse methodes gebruikt. De juffen en meesters zijn heel streng. De kinderen mogen hen niet in de ogen kijken en geen vrolijke dingen zeggen of grapjes maken. Als ze dat doen denken ze dat de kinderen geen respect hebben. We hebben in Afghanistan ook prive scholen. De methodes en hoe ze met de kinderen omgaan is beter. Maar niet iedereen kan zijn kinderen daarnaartoe sturen want de scholen zijn duur.


Toen ik in Nederland kwam, was mijn zoon drie jaar. Na een paar maanden werd hij vier en ging hij naar de basisschool. De eerste schooldag brachten mijn man en ik en mijn jongste zoon hem naar school. Ik had hem heel netjes aangekleed. Toen we daar aan kwamen zagen we heel veel kinderen met hun ouders. Ik was verbaasd en dacht waarom komen er zoveel ouders met hun kinderen naar school ? Eerst dacht ik dat er misschien iets gebeurde bijvoorbeeld dat er een verkiezingsbijeenkomst was. De ouders brachten hun kinderen naar de klas en de kinderen zeiden dag papa en dag mama. De volgende dag ging precies hetzelfde.Ik vind het heel goed en het is veilig voor de kinderen.De juffen zijn heel aardig voor de kinderen. Ze hebben een goede relatie met de kinderen en de lokalen zijn heel gezellig. Daarom vinden de kinderen school heel leuk.

Nazanin Amini


Nazanin Amini woont sinds 2016 in Oegstgeest en is met haar man en kinderen vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht.

Vivax opent zijn deuren

waterpolo n Afgelopen weken stond gastvrijheid centraal bij zwem- en polovereniging Vivax.

Startend met een ouder-kind training, waarbij de jeugd hun ouders kennis lieten maken met waterpolo. Ondanks het wat nadelige tijdstip, zondagochtend 09.00 uur, lukte het toch om de ouders in beweging te krijgen. En niet zonder resultaat! Na een uitputtende wedstrijd, met de nodige blessures bij de ouders, is de wedstrijd afgefloten met een gelijkspel. Waar de kinderen na afloop van de training nog vol energie een potje tafelvoetbal speelden, ploften de ouders uitgeput met een bak koffie neer in het gezellige clubhuis.

Twee weken later werd de gastvrijheid voortgezet tijdens het minipolo-toernooi in zwembad Poelmeer. Grotendeels georganiseerd en uitgevoerd door de jeugdleden van Vivax werd er een middag vol sportiviteit en gezelligheid neergezet. Waar de oudste jeugdleden actief waren met het fluiten van de wedstrijden en coachen van de teams, zetten de mini's zich in voor het behalen van de winst. Twee uur lang werd er geploeterd in en om het water, waarna afgesloten werd met een welverdiend drankje en een vaantje.

Voor nieuwsgierigen: wedstrijden zijn vrij toegankelijk en staan vermeld op www.vivax-oegstgeest.nl (ook voor informatie over zwemlessen en waterpolotrainingen).

Spinningles voor het goede doel

Atie Breugem (midden) fietste zelf ook mee tijdens de spinningles voor Alpe díHuzes. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Spinningles n De spinningles voor Alpe d'Huzes op zondag 17 februari telde veel deelnemers die zich in het zweet fietsten voor de Alpe d'Huzes. Atie Breugem organiseerde dit evenement om geld in te zamelen voor het goede doel.

Door Wil van Elk

Atie Breugem fietste zelf ook mee en kijkt tevreden terug op het evenement: "We waren met dertig spinners in de sportschool Jenergy Fitness Club en hebben 645 euro opgehaald.

Spinninginstructeur Iris gaf een fantastische les.

De sponsors Superrr Oegstgeest voor het fruit, Tijsterman Bakkers voor de krentenbollen en Leidsch Beleg voor de smoothies worden hartelijk bedankt voor de smaakvolle afronding van het evenement".

DOKTERSDIENST

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek
tel. (0252) 240212
• door de week van 17.00 uur 's middags tot 8.00 uur de volgende dag
• in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur
• op feestdagen 24 uur per dag.

Altijd eerst bellen voordat men naar de huisartsenpost toekomt.
Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

APOTHEKEN

Dienstapotheek Bollenstreek Maandag t/m vrijdag 17.00-08.00 uur, weekend en feestdagen 24 uur / dag. Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl
Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Maandag t/m vrijdag 18.00-23.00 uur, zaterdag 15.00 tot 23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00 tot 23.00 uur. Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl

Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)
Apotheek Haaswijk, Boerhaaveplein 21
Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

TANDARTSEN

18-02 / 24-02 TP Freeke, J. Drenth, Eikenlaan 22 2382 ED Zoeterwoude-Rd (071) 5410950

25-02 / 03-03 TP Merenwijk, mw. A. Jahanbakhshi, Buizerdhorst 103 2317 DC Leiden (071) 5220164

DIERENARTSEN

B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761
Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak.
Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161
Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558

Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000

Opvoedadviespunt, (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving. (VPTZ Leiden en omgeving). Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

24 februari

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Kruispunt Rivierduinen 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
Regenboogkerk 10.00 ds. I.E. van der Heul
Groene of Willibrordkerk 10.00 geen dienst, zie Regenboogkerk.

Verpleeg- en ziekenhuizen

Kapel Alrijne 10.15 geen info
Van Wijckerslooth-Rustenborch één viering per zondag. 10.30 gez. viering Prot./R.K., Annemarie Gerritsen

LUMC 10.00 Anna van Gessel en Rashwan Bafati

R.-k. Willibrordkerk

Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur. In het weekend om 11.00 uur. Op de zaterdagen van de even weken om 19.00 uur. Voor de meest actuele informatie over de aard van de viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl


Geref. Kerk Vrijgemaakt

Lijtweg 1. Ook te beluisteren via www.gkvoegstgeest.nl

10.00 u ds. M. Tel, Houten

16.30 u ds. J. Werkman, Anna Paulowna

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege

10.00 u B. Dijkstra

Volle Evang. Gem. Leiden e.o.

Pauluskerk, Warmonderweg 2
11.00 uur samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

10.15 geen opgave

Protestantse Gem. Warmond

10.00 uur Ds. E. H. van der Weide.Warmond

Matthiaskerk Warmond

Zat 23 febr 19.00 uur Eucharistieviering met Cantores. Pater Wehlin

Wings of Healing

Veerpolder 6A, Warmond
10.00 & 19.00 J. Zijlstra

Bahá'i

Bestudering geschriften van Bahá'u'lláh: eerste woensdag van de maand is Bahá'i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme

Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: wo: 9.00-11.00 uur en do: 20.00-21.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur jongeren en studenten. Geversstraat 48.

@Clara_spike Vanaf Oegstgeest gaan ze bijna allemaal links rijden op de A44. Dan nog 100 rijden

@askietje Het geluid van 70+ grutto's en heel veel kieviten in de Veerpolder, heerlijk. Ook al 1 lepelaar. #Warmond #Oegstgeest

@gem_oegstgeest Vanaf 17 maart is er een nieuwe locatie voor het Transferium aan de Oude Rijnhofweg. Voor de RijnlandRoute komt er nieuwe aansluiting A44 op de N206.

@VissenInTroebel Of die paar stoeptegels eruit, nu opwegen tegen de verdwenen weilanden en stapels miljoenen stenen van Nieuw Rhijngeest en Oegsteest a/d Rijn? Groener wordt #Oegstgeest iig niet helaas.

@presentoegst #Oegstgeest in beweging! Groep 3 van de De Lichtwijzer gymt mee met de ouderen van @Marente