Oegstgeester Courant

27 mei 2020

Oegstgeester Courant 27 mei 2020


Gaslek

brandweer n Op zaterdag 23 mei ontstond in een voortuin op de Kwerckwervelaan een gaslekkage.

Bij graafwerkzaamheden voor het plaatsen van een schutting werd een leiding geraakt. De brandweer heeft meerdere metingen gedaan en gegraven om het gaslek te vinden. Liander is gekomen om het lek te dichten.

>De Kratong open

samen n Op 1 juni mag de horeca weer voorzichtig open. Voor buurtvereniging Buitenlust betekent het dat het buurthuis na weken ook weer open mag.

De vrijwilligers hebben niet stilgezeten. In de tijd dat het buurthuis gesloten was, heeft een aantal mensen een prachtige terrasoverkapping aangelegd. Wie nieuwsgierig is, is van harte welkom het resultaat te bekijken op maandag 1 juni van 12.00 tot 17.00 uur. “Denk aan de maatregelen: kom niet allemaal tegelijk en houd ook in het buurthuis 1,5 meter afstand”, aldus het bestuur.

>Krant dag later

In verband met Pinksteren valt de Oegstgeester Courant volgende week een dag later in de bus, op donderdag 4 juni in plaats van woensdag 3 juni. Kopij voor deze krant moet uiterlijk 2 juni om 9.00 uur in bezit van de redactie zijn.

'Behoud open veld' Foto: Willemien Timmers

Bewoners-
actie voor open veld

LOHC zet
trimmers in het zonnetje

POLITIEK n Veel lezers schrijven over 'Endegeest'

Mag hier wat
ruimte open blijven?

Geversstraat opnieuw
ingericht

‘Kanalisatiestrepen’ vervangen straks zebrapad en stoplicht

Deze oversteekplaats zal, als het aan de gemeente ligt, op een andere manier vorm krijgen. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

verkeer n De Geversstraat zal opnieuw worden ingericht. In de afgelopen jaren werden diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin omwonenden mee konden praten met de geplande veranderingen.

“Nader onderzoek in de afgelopen maanden wijst uit dat niet alle door u geopperde aanpassingen kunnen worden gerealiseerd”, laat de gemeente Oegstgeest in een brief aan de omwonenden weten. “In het plan dat nu voorligt hebben we gelet op de verkeersveiligheid, de technische aspecten, de uitvoerbaarheid en de totale kosten.”

In de Geversstraat komen er bredere fietsstroken in rood asfalt. Er komt betere straatverlichting en er wordt geluids-reducerend asfalt aangebracht. Ook krijgen de trottoirs nieuwe tegels. Aanvullend op deze maatregelen worden er regelmatig snelheidsdisplays opgehangen om automobilisten te attenderen op hun snelheid.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren is na overleg met de politie besloten om het zebrapad bij de Prins Hendriklaan te vervangen door zogenaamde ‘kanalisatiestrepen’ op de weg en een vluchtheuvel in het midden van de straat.

Bewoners van de Geversstraat zijn niet blij met het niveau van de aanpassingen. Zij hebben middels een brief aan wethouder Huizing laten weten blij te zijn met het geluidsreducerende asfalt, maar erop hoopten dat er ook een structurele snelheidsverlaging zou komen. “Wij zien ook niet vermeld hoe de gemeente de toenemende geluidsoverlast, door de structurele toename in wegverkeer, voornemens is op te lossen.”

Zij vinden dat de huidige plannen, met onder andere het verwijderen van de verkeerslichten bij de straks verdwenen zebra, ervoor zorgen dat vanaf de rotonde optisch de indruk wordt verkregen dat er sprake is van een ‘racebaan’, omdat de wegbreedte toeneemt. Zij suggereren de weg te versmallen door de fietspaden te verhogen, en de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur te reduceren. Ook willen zij de oversteekplaats met verkeerslicht behouden ‘zodat er een veilige oversteek mogelijk is’.

Bewoners kunnen tot 7 juni reageren op de plannen. De uitvoering van de vernieuwing van de Geversstraat staat gepland voor het eerste kwartaal van 2021 en zal enkele weken in beslag nemen. (WT)

Inzameling voedselbank

geven n Elke maand wordt er in Oegstgeest voedsel ingezameld voor de voedselbank in Leiden.

De voedselbank is onder meer afhankelijk van particuliere giften om de mensen die van de voedselbank gebruik maken, te kunnen voorzien van een voedselpakket. Door het coronavirus is de voorraad van voedsel bij de voedselbank een stuk minder geworden. Op dit moment is er vooral behoefte aan: pasta, pastasaus,rijst, groente in blik, fruit in blik, vis in blik en peulvruchten.

Oegstgeestenaren kunnen hun boodschappen inleveren op dinsdag 2 juni van 19.00 tot 19.45 uur bij de Rehobothkerk, Lijtweg 1 (tegenover de Shellpomp).

>Beroep ingetrokken

politiek n Een aantal bewoners heeft beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Oranje-Nassau wijzigingsplan Duyvenvoordestraat, maatschappelijke voorziening. Dit gaat over de bouw van een zorginstelling voor dementerende ouderen.

In individuele gesprekken tussen de ontwikkelaar van de maatschappelijke voorzieningen, de gemeente en de bezwaarmakers is er overeenstemming bereikt.

Door deze overeenstemming en het intrekken van het beroep kan de ontwikkeling van start gaan.

>Trump en de trol van PrO

Pieter N.M. Koning haalt in zijn laatste ingezonden brief “Gebiedsvisie De Geesten en de Lokale Politiek” (Oegstgeester Courant, 20 mei 2020) buitensporig hard uit. Op een zeer neerbuigende en denigrerende wijze worden verschillende partijen en personen weggezet en afgedroogd. Hij overschrijdt hierin vele grenzen.

Over Lokaal Oegstgeest merkt hij op: “De inbreng van Lokaal was bedroevend en had alle vormen van een “Trump” benadering: grote woorden, amper inhoud en Oegstgeest onwaardig. Het is misschien verstandig dat Lokaal hun “politiek winkeltje” binnenkort sluit, bij gebrek aan een geloofwaardige visie en aanpak.” Einde citaat.

Deze brief staat niet op zichzelf. Er is een lange lijst te maken van ingezonden brieven van de heer Koning, geschreven over een periode van ruim 10 jaar, die zonder uitzondering op de man spelen en als kennelijk doel hebben personen en partijen te beschadigen.

Het publieke debat wordt op inhoud gevoerd, niet op de man. Bovenal wordt met open vizier gestreden. Daarbij is het van belang dat kenbaar wordt gemaakt vanuit welke positie en met welke achtergrond wordt deelgenomen aan het publieke debat. De heer Koning laat dit in al zijn ingezonden brieven na.

Als er in het kader van de Gebiedsvisie de Geesten wordt gesproken over het uitbreiden van het Leiden BioScience Park op Oegstgeester grondgebied, is het van belang dat de heer Koning aangeeft dat hij verbonden was aan het inmiddels failliete Holland Biotechnology (HBt) dat op het BioScience Park gevestigd was.

Ook de partijpolitieke achtergrond is van belang. Uit een nadere bestudering van zijn ingezonden brieven komt naar voren dat Pieter Koning structureel en stelselmatig aanvallen richt op partijen en personen die zich kritisch tonen over beleid waar Progressief Oegstgeest (PrO) zich politiek aan verbonden heeft. Voorbeelden zijn de verhuizing van ASC naar de Overveerpolder en de plannen rondom de bebouwing van Overgeest.

Dat is geen toeval. Pieter Koning onderhoudt namelijk intensieve contacten met het bestuur van PrO.

Zo was Koning in 2015 lid van de commissie die over het MEOB-terrein het rapport “Duurzaamheid Ontwikkelingspark Oegstgeest” schreef, samen met JanGeert van der Post en toenmalig partijvoorzitter Anton van Kempen. Sinds 2018 maakt de heer Koning deel uit van de PrO Werkgroep “Duurzaamheid, Milieu, RO en Groen”, een denktank op het gebied van ruimtelijke ordening voor wethouder Glasbeek.

Begin 2018 schreef hij een tweetal ingezonden brieven, waarin hij “Villapark Overgeest” afserveert en een pleidooi houdt voor een ‘gemeenschaps’wijk. Kennelijk beschikte hij daarvoor over een ambtelijk concept gebiedsvisie Overgeest, “gepresenteerd aan geïnteresseerde gemeenteraadsleden”. In deze brieven fungeert hij als spreekbuis voor PrO beleid, zonder dit als zodanig te benoemen.

Dit is een zeer kwalijke zaak. De vraag dient dan ook te worden beantwoord in welke mate het bestuur van Progressief Oegstgeest wetenschap heeft gehad van inhoud en toonzetting van de ingezonden brieven van de heer Koning. En waarom hier nooit op enigerlei wijze duidelijkheid over is verschaft.

De heer Koning moet zich al die jaren onaantastbaar hebben gewaand, schrijvend vanuit een comfortabele anonimiteit. Als spreekbuis en trol van PrO.


Eelke van den Ouweelen - Fractievoorzitter Lokaal Oegstgeest

>Onwaarheden vertroebelen

Het was jammer dat er geen publiek in de zaal zat tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 14 mei jl. over de gebiedsvisie De Geesten. Het virtuele debat deed denken aan het psychologisch onderzoek, waarin proefpersonen in opdracht van de onderzoeksleider steeds een grotere elektroschok geven aan mensen in een andere kamer, die ze niet zien. Het is de vraag of de raad dezelfde discussie had gehad als de zaal weer eens vol had gezeten met verontruste omwonenden.

De stichting Rivierduinen en ARQ/Stichting ’45, hebben het gebiedsproces rond de Geesten in 2013 zelf in gang hebben gezet met de mededeling dat ze zich kleiner willen vestigen resp. uit het gebied willen terugtrekken. Nu hebben zij op de valreep van de besluitvorming over de gebiedsvisie te kennen gegeven, dat ze ongelukkig zijn met de visie die er nu ligt, met het verloop van het proces en met het ontbreken van goed overleg met de verantwoordelijke wethouder.

Daarbij heeft zich inmiddels ook de Leo Kannerschool Groep gevoegd, die zich beklaagt over plotselinge eenzijdige wijziging in de plannen en de gebrekkige communicatie. De ervaringen met de gemeente vormen volgens de groep geen goede basis voor constructieve samenwerking.

Honderden omwonenden hebben al vijf jaar dezelfde ervaring met de gemeente en zijn verontwaardigd dat ze ondanks hun verzoek daartoe niet kunnen participeren in het proces en ook niet echt gehoord werden. De Oudendal Groep, de nieuwe eigenaar van een groot deel van Endegeest, heeft ons ook al meerdere keren te kennen gegeven dat ook zijn overleg met de gemeente moeizaam verloopt.

Meer op www.oegstgeestercourant.nl

Namens de Stichting Wilhelminapark en Geesten, J. Geluk - voorzitter

lezers schrijven

Bewoners vrezen bebouwing in groene driehoek voor kasteel

Sinds vorige week hangen doeken met 'Behoud open veld' aan de gevels. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

politiek n Op de Endegeesterstraatweg, tegenover kasteel Endegeest, wapperen sinds vrijdag 22 mei met letters beschilderde lakens aan de gevels. “De meesten van ons hadden nog nooit een spandoek bespoten,” zeggen buurtbewoners Natalie Jonkers en Michiel van der Bom lachend, “Maar eens moet de eerste keer zijn.”

Door Willemien Timmers

'Met 'Koper' heeft de lezer iets dierbaars in handen'.| Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

‘Behoud het open veld’ staat er op de doeken geschreven die verdeeld over de nummers 6 tot en met 16 zijn opgehangen. Reden hiervoor is de bespreking van de gebiedsvisie in de Oegstgeester gemeenteraad. In deze krant is een goed gevulde pagina te vinden van schrijvende lezers over dit onderwerp.

“Wij zijn blij met de kritische vragen over de gebiedsvisie die door de gemeenteraadsleden aan de wethouder zijn gesteld. Met onze actie willen we er voor zorgen dat het niet bij vragen blijft en doen we een appèl op het gemeentebestuur om de gebiedsvisie aan te gaan passen daar aar het gaat om het behoud van het open veld voor Kasteel Endegeest,” laat Natalie Jonkers weten.

In de visie die in deze weken besproken wordt, op donderdag 28 mei beslist de raad er over, is ruimte voor bebouwing ingetekend (500 vierkante meter) op het veld rechts voor het kasteel, kijkend vanuit de Endegeesterstraatweg. “Het landgoed verliest hierdoor een belangrijk deel van het groene open veld, en dat doet afbreuk doet aan het parkachtige karakter van het gebied. Veel mensen genieten dagelijks van een wandeling op en rond dit veld. Het is een - voor Oegstgeest - uitzonderlijke open groene plek om even te genieten van rust met uitzicht op het kasteel, de parel van het landgoed. Door de voorgestelde hoge nieuwbouw verdwijnt voor een deel het zicht op het kasteel vanaf de Endegeesterstraatweg. Bovendien is totaal onduidelijk wat er in het gebouw moet komen. Een hotel? Een wellnesscenter? Het is nergens te vinden”, betoogt ook buurman Michiel van der Bom.

De twee buren maken zich zorgen over de bouwplannen. “Iedereen weet heel weinig over de plannen in het gebied. Dat verbaast ons. ” Zij hebben het hier onder andere over de brieven die door Centrum ’45 en Rivierduinen naar het gemeentebestuur zijn verstuurd. “We zijn bang dat straks niemand tevreden is. Voor het geplande gebouw geldt dat de hoogte van het kasteel als referentie geldt. Dan kan dus niemand er meer overheen kijken.” De omwonenden zien wel in dat er ìets moet gebeuren in het gebied, maar maken zich zorgen dat er zo weinig zicht op is. “Het lijkt erop dat er een grote uitruil plaatsvindt. Jammer dat we als omwonenden, verenigd in de Stichting Behoud Wilhelmina Park en Geesten, niet het gevoel hebben dat er met ons gesproken wordt. Het proces lijkt één grote black box.”


Jonkers en Van der Bom hebben er begrip voor dat er veel zal gaan gebeuren in ‘De Geesten’. “Maar waarom een groot gebouw in het open veld? We hopen dat de raadsleden in de komende raadsvergadering een andere keuze maken, zodat er straks in het bestemmingsplan geen ruimte is voor bebouwing op dit open veld. Deze groene driehoek leent zich niet voor bebouwing. Alles is al vol in Oegstgeest, mag hier alsjeblieft iets van open ruimte overblijven?”

>Uitvaartondernemer Wouter de Jonge laat zich kennen in ‘Koper’

lezen n “Afscheid nemen is geen klusje dat je er even tussendoor doet”. “Als blikken konden doden, had deze familie volgende week weer een uitvaart”. “De aangetrouwden moeten zich op de achtergrond houden en uitsluitend de partner steunen”. Zomaar wat uitspraken van de Oegstgeester uitvaartondernemer Wouter de Jonge in zijn nieuwste, zeer lezenswaardige boekje ‘Koper’ dat vanaf deze week in de Rijnlandse Boekhandel te koop is.

Door Willemien Timmers

Het eerste zaadje voor het bundeltje, dat een echt familie-product is geworden, werd geplant begin vorig jaar, toen de onderneming van De Jonge, Attendo Uitvaartzorg, 12,5 jaar bestond. Dat was één van de redenen om het ‘Koper’ te noemen. “Gelukkig heeft het proces een klein jaar geduurd, want nu heeft de lezer iets heel moois en teers en dierbaars in handen”, laat de sympathieke ondernemer weten. Hij geeft daarbij aan dat er niets van de verhalen, die overigens opgetekend zijn door zijn schoonzus Gery Bruins, verzonnen is. Dat maakt de bundel voor hem teer en dierbaar. “Rouw is ook rauw en rouw is gevoelig, vooral bij het aanraken.”


In de twaalf korte verhalen stelt De Jonge zichzelf behoorlijk kwetsbaar op, wat het geheel zeer boeiend maakt. Moeilijk? “Nee, de tijd dat ik me schaamde voor m’n emoties ligt ver achter me.” Bovendien is ‘Wouter altijd Wouter’. “Als persoon Wouter sta ik niet ‘aan’ of ‘uit’, net zomin als uitvaartondernemer Wouter. Ik ben.”


Wouter de Jonge stapte ooit van de internationale verhuisbranche over naar de uitvaartbranche. “Van de kubieke meters naar werken op de vierkante millimeter”, zegt hij er zelf over. Het legde de basis voor zijn vermogen om mensen te begeleiden op cruciale momenten. “Ik geloof dat langer stilstaan bij belangrijke momenten in het leven steeds noodzakelijker wordt.”

‘Koper’, dat in eigen beheer is uitgegeven, is voor 7,50 euro te koop in de Rijnlandse Boekhandel. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het verder renoveren van Dorpscentrum Oegstgeest. Reden te meer om het kleinood aan te schaffen. Wellicht dat veel lezers na het lezen tot dezelfde conclusie komen als De Jonge. “Ik ben nog meer van het Leven gaan houden.”Corpus: Vanaf 1 juni weer veilig en gezond ‘reizen’ door de mens

De bezoekers kunnen in Corpus het nieuwe licht- en kleurspektakel beleven.

beleven n Corpus gaat vanaf 1 juni weer open. Emile Jaensch, de burgemeester van Oegstgeest, kwam vorige week een kijkje nemen en was onder de indruk van alle voorbereidingen. Juist Corpus - waar het menselijk lichaam, gezondheid en preventie voorop staan - wil zo veilig en verantwoord mogelijk haar deuren openen. Bonus voor de nieuwe bezoekers is dat Corpus een nieuw licht- en kleurspektakel heeft.

De burgemeester nam ruim de tijd en was onder de indruk van de professionele manier waarop de educatieve attractie de laatste puntjes op de i aan het zetten was qua indeling van hygiënestations, plexiglas, routing en signing. Huub Lazarom, managing director van Corpus: “Alle hosts & hostesses volgen speciale trainingen om de bezoekers op een veilige en leuke manier weer een fantastisch dagje uit te bezorgen.”


Kleinere groepen

In plaats van zestien personen zullen nu maximaal zes mensen personen tegelijk een ‘reis door de mens’ kunnen maken, zodat de anderhalve meter afstand gegarandeerd kan worden.

Corpus werkte al met online reserveringen en tijdsloten waarmee het veilig reguleren van bezoekersstromen eenvoudig te regelen is.

Dat geldt ook voor Corpus Congress Centre. Het ruim opgezette congrescentrum beschikt over meer dan duizend vierkante meter aan zalen waardoor er voldoende ruimte is om het toegestane aantal bezoekers te kunnen ontvangen.

De burgemeester hoopt zelf zo snel mogelijk de vernieuwde ‘reis door de mens’ te kunnen maken. Dat stond al in zijn agenda voor eind maart, want hij zou bij de opening van het nieuwe licht- en kleurspektakel zijn. De uitbraak van het corona virus stak daar een stokje voor.

De bezoekers die het nieuwe licht- en kleurspektakel beleven, ervaren de reis door het menselijk lichaam hierdoor nog intenser. In nog grotere mate draagt dit bij aan wat centraal staat bij Corpus: verwondering over hoe het lichaam werkt en meer besef van het belang van een gezonde leefstijl.

Voor meer informatie: www.corpusexperience.nl of www.corpuscongresscentre.nl


De educatieve attractie ‘reis door de mens’ bestaat dit jaar twaalf jaar en biedt bezoekers een unieke beleving door ze te laten ervaren hoe het menselijk lichaam precies werkt en hoe belangrijk veel bewegen, verantwoord eten en gezond leven zijn.

Verras de jarige Rein Rus met een kaartje

rein rus

vieren n Op zaterdag 30 mei hoopt Oegstgeestenaar Rein Rus 80 jaar te worden.

“Een respectabele leeftijd van onze (schoon-)vader en opa, die hij graag op een ander manier had gevierd dan nu mogelijk is”, laat zijn familie weten.

Foto: Willemien Timmers

Jarenlang was Rein Rus ambtenaar van de burgerlijke stand. “Hij heeft vast ook veel van de lezers van de Oegstgeester Courant getrouwd.”

Rus is nog steeds een actief lid van de Protestantse Gemeente Oegstgeest. In 2011 kregen hij en zijn (inmiddels overleden) vrouw Nel Rus oor al hun inzet zelfs een lintje.

“Het lijkt ons leuk als inwoners van Oegstgeester hem verrassen op deze bijzondere verjaardag, die hij niet groots kan vieren. Wilt u hem een leuke verjaardagskaart sturen? Hij zal het zeer zeker waarderen!”

Wie Rein Rus wil feliciteren met zijn tachtigste verjaardag stuurt een kaartje naar:


De heer R. Rus

Pres. Kennedylaan 45

2343 GJ Oegstgeest

>Houd Oegstgeest vitaal: eet lokaal!

We hebben het volop gelezen en gehoord: de horeca is een van zwaarst getroffen terreinen van onze maatschappij. We hebben bewonderend gekeken hoe veel van deze zaken toch nog probeerden, ons aan een lekker maal te helpen en zo ook personeel aan het werk te kunnen houden. Geweldig.

Maar ze zijn de klappen nog lang niet te boven en het zal ook niet gauw gebeuren met de strikte veiligheidsregels.


In mijn ochtendblad las ik een heel mooi voorstel: …. Als we weer gezellig gaan eten in een van de smulgelegenheden, laten we dan bij het afrekenen voor 1 persoon extra betalen, 1 persoon die er niet is! We hebben allemaal kunnen sparen! En zo laten we onze gastvrouwen en gastheren voelen, dat we ze waarderen en ze graag willen steunen. Ook hier geldt natuurlijk: TERUG NAAR OEGSTGEEST.


Cornelia Middelkoop

Nieuwe expositie Tijd voor Kunst

Foto: Marcel

kunst n Vanaf 2 juni kunnen bezoekers genieten van een mooie kunstexpositie in Oegstgeest. Het historische complex Duinzigt, Ruimte voor Ondernemen, aan de Rhijngeesterstraatweg 40D geeft Galerie Tijd voor Kunst de gelegenheid om prachtige werken van twee kunstenaars te tonen aan het publiek.

Swanica Ligtenberg heeft zich na een jarenlang verblijf in Amerika, Zwitserland en Japan in Ouderkerk aan de Amstel gevestigd en daar haar Swan Ceramics Art Gallerie geopend. Haar keramiek wordt gekenmerkt door warme kleuren en een harmonie van vorm, ontwerp en elegantie. Swanica exposeerde in musea en galleries in China, Japan en Amerika en ontving de “Special Judges Award” voor haar Raku vaas met paardenhaar tijdens de Internationale Keramische Competitie in Japan.

De creatie van haar kunst is geïnspireerd door haar spirituele verbondenheid met Moeder Aarde en cultuur, een inspiratie die zij deelt met de andere kunstenaar bij de expositie.

Geerte A. Goede volgde de opleiding Genezend Tekenen in Zutphen en geeft holistische kunstlessen in Apeldoorn. In deze expositie toont zij schilderijen die ze maakte tijdens haar verblijf in het Midden Oosten. Met het maken van kunst zoekt ze naar verbinding tussen verschillende culturen. Ze maakt onder andere gebruik van de stiptechniek van de aboriginals uit Australië en van islamitische geometrische patronen. In combinatie met foto’s ontstaat hierdoor een eigentijds beeldverhaal.

De expositie van Galerie Tijd voor Kunst is te zien van 2 juni tot 27 augustus, maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De galeriehouders vragen bezoekers vriendelijk om de maatregelen die genomen zijn in verband met het coronavirus in acht te nemen.


Rhijngeesterstraatweg 40 D

www.galerietijdvoorkunst.nl

Woonvisie vastgesteld

politiek n Na lang onderhandelen is in de gemeenteraad van Oegstgeest maandagavond 25 mei de woonvisie vastgesteld.

Voor nieuwe projecten wordt vijftig procent huur het uitgangspunt


Voor toekomstige projecten is vastgelegd dat ze minimaal uit 25 procent sociale huur en 25 procent middeldure huurwoningen moeten bestaan. Dit betekent een huur tot duizend euro per maand.

Onderzoek toonde aan dat de behoefte aan huurhuizen in de Oegstgeest erg groot is.

Vijftig procent huur wordt dus nu het uitgangspunt voor nieuwe projecten. Hiervoor was dat in Oegstgeest dertig procent.


Begin 2019 stapte de Progressief Oegstgeest-wethouder Huri Sahin op na onenigheid over de woonvisie. Het mag dan ook opmerkelijk genoemd worden dat er in de Oegstgeester gemeenteraad nu overeenstemming over is bereikt. Coalitiepartijen VVD en CDA konden zich eerder niet in hogere percentages voor huurwoningen vinden.

>Door John Vroom

Ik zag dat ….

• afgelopen Hemelvaartsdag de picknick-traditie uit de jaren ’60 met goed gevulde picknickmanden ook in Oegstgeest weer een revival heeft meegemaakt op verschillende groene plekjes

• diverse horecaondernemers bij de Gemeente een tijdelijke terrasvergunning of standplaatsvergunning hebben aangevraagd voor Park Landskroon, Klinkenberg en het Irispark

• ook Italiaan Da Erwin een vergunningaanvraag heeft ingediend voor een terras in de De Kempenaerstraat

• de horeca-exploitanten al druk in de weer zijn met de toch wat ingewikkelde voorbereidingen van de geplande opening op 1 juni as. om 12.00 uur

• zwembad Poelmeer weer (gefaseerd) is opengegaan

• ook museum Corpus op 1 juni as de deuren weer mag openen

• een locale ondernemer benadrukte niet te moeten berusten in de gedachte van het Nieuwe Normaal, maar optimistisch moeten spreken van het Tijdelijke AbnormaalZakelijke nieuwtjes? redactie@oegstgeestercourant.nl

>Motorrijder zwaargewond

politie n Woensdagavond 20 mei vond er even voor half elf 's avonds een ongeval plaats op de A44 in Leiden.

Een motorrijder raakte hierbij zwaargewond. Een traumahelikopter landde op de snelweg om de ambulancemedewerkers te assisteren. Een personenauto, die ook bij het ongeluk betrokken was, belandde op zijn zijkant. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend; verkeersonderzoekers van de politie doen onderzoek naar de oorzaak. Twee personen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De A44 was door het ongeval volledig afgesloten.

Dit jaar worden 250 extra bomen in Oegstgeest geplant

In december 2019 werden in het Bos van Wijckerslooth bomen geplant. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

groen n Oegstgeest is één van de groenste gemeenten van Nederland, zo bleek uit een onderzoek van EenVandaag in februari dit jaar. Dat er veel bomen staan is een goede zaak, want bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en voor ons leefklimaat.

Dit jaar laat de gemeente Oegstgeest 250 extra bomen aanplanten. Een deel daarvan (81 stuks) staat er al, bijvoorbeeld langs de Kerckwervelaan. Vanaf november start het plantseizoen weer. Dan worden de overige 169 bomen aangeplant, bijvoorbeeld in de randen van het Hofbrouckerpark.

De aanplant van 250 extra bomen is een afspraak uit het college-werkprogramma. Daarin is vastgelegd dat Oegstgeest met de aanplant van extra bomen het groene karakter verder versterkt en inspeelt op verwachte klimaatveranderingen.

Alle gekozen locaties hebben voldoende ruimte, zowel boven- als ondergronds, zodat de bomen goed kunnen uitgroeien tot hun volwassen maat. Diverse plantlocaties bevinden zich in nabijheid van woningen. Daar worden omwonenden betrokken bij de soortkeuze.


Locaties:

Reeds aangeplant: Kerckwervelaan (reeds geplant, boomplantdag 2019), Haarlemmerstraatweg (berm tussen fietspad en rijbaan, mogelijk ook overzijde weg) en Mien Ruyspark.


Aan te planten in plantseizoen 2020: Daltonschool Haaswijk (nabij vijver met kunstwerk), Aldo van Eycklaan (in breed gazon verspreid), Erasmuslaan (hoek Reviuslaan), eilandje met hoogspanningsmast naast fietspad, watergang achterzijde Reviuslaan, hoek bij fietspad, eilandje in hoogspanningszone bij Erasmuslaan nabij Elzenbosje, Skatebaan Lotte Stam Beesepad, langs wandelpad bij watergang, langs flat Boerhaaveplein, noordzijde Oegstgeesterkanaal, Kennedylaan (in groenzone langs Oegstgeesterkanaal zuidzijde), Hofbrouckerpark (randen zodat gazons beschikbaar blijven voor sport en spel), begrenzing witte huisjes, middenberm Warmonderweg (tussen Marelaan en rotonde), Toorenveldstraat (aan weerszijden ter hoogte van Rhijngeesterstraatweg), Lange Voort (hoek bij brug Poelgeest), M. Houttuynhof (grasveld kop speeltuin), Vroege Vogelspark (hoek bij eerste Kasteeltoren), Hoogspanningszone (naast school De Vogels) en Nieuw Rhijngeest-Zuid (langs geluidscherm bij Corpus).

>What is Freedom?

By: Tommy Sherif

This month we were celebrating freedom day. It’s so special word for me. As I was always fighting for freedom, I think since I was in school. Took me years to figure out what is the word means, I can say, I realized the real meaning of that word when I was locked down in the Dutch border detention centre.

Anyway, last week I was a victim of discrimination, from a Dutch professor, and his friends, they were mocking my religion the Islam, under the name of freedom, I got so angry, and sad. I could do the same and mock them and mock their beliefs. I was about to do so. But I stopped myself, because somehow it didn’t feel like me. I don’t mock someone’s religions or belief or ideas; especially when there is no harm in these beliefs. I asked them gently to stop what they’re doing, but they didn’t, I called them racists when they told me “You’re ungrateful refugee, go back to your country, this is Holland; the land of freedom”

I don’t know if people will agree with me or not. But I believe freedom is a responsibility, our freedom is not for guaranteed, people paid their lives for the freedom we have now. And it shall include respect the feelings of others. And yes it’s called freedom but there must be some restriction around it; otherwise people will miss-use it and turn our lives to bad place.

Felicitaties voor geslaagden

Tommy Sheriff Louisa van der Meij Foto: Louisa van der Meij

Diploma n Vanwege de coronacrisis zijn de centrale eindexamens dit jaar geschrapt en is op grond van de resultaten van de schoolexamens bepaald wie geslaagd is. De meeste middelbare scholieren weten inmiddels of ze hun diploma gehaald hebben. Op donderdag 4 juni organiseert het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) in afstemming met het ministerie van Onderwijs. Cultuur en Wetenschappen (OCW) een nationale dag waarop geslaagde scholieren hun vlag uit kunnen hangen.


De Oegstgeester Courant biedt ieder jaar familie en vrienden hun geslaagde (klein)kind/broer/zus/nicht/neef/vriend/vriendin in het zonnetje te zetten. Ook dit jaar.

Mail een foto van de geslaagde met daarbij maximaal twintig woorden tekst naar redactie@oegstgeestercourant.nl onder vermelding van GESLAAGD! Plaatsing is geheel gratis. Inzendingen voor de krant van 4 juni moeten uiterlijk maandag 1 juni om 16.00 uur in bezit van de redactie zijn.

LET OP: Bij de ingezonden foto's en teksten wordt ervan uit gegaan dat de gefotografeerde personen – of in het geval van minderjarigen hun ouders – toestemming geven voor publicatie.